Research Project : 201 record
Health foods derived from fish muscle and byproducts of Nile tilapia processing
อาหารสุขภาพจากเนื้อปลานิลและผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูปปลานิล
Restoration of degraded soil resources through increasing soil carbon sequestration and reduction of atmospheric carbon
การฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรมโดยการเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนในดินและลดคาร์บอนในบรรยากาศ
Restoration of degraded soil resources by soil carbon sequestration and reduction of atmospheric carbon for increasing rice yield
การปรับปรุงดินนาขาดความอุดมสมบูรณ์โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
A Development of Prototype Corn Combine Harvester Mounting on a Large Tractor. Phase I: Study and Development of Corn Shelling.
การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ ระยะที่ 1: การศึกษาและพัฒนาชุดกะเทาะข้าวโพด v
Carbon footprint, carbon sequestration, rice yield maintenance and greenhouse gases monitoring in environment-friendly paddy fields
การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Improvement the Rice Cultivar RD6 (Oryza sativa. L) for Salt Tolerance using Backcross Breeding and Marker Assisted Selection.
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ทนทานดินเค็มโดยวิธีผสมกลับและใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
Quality improvement of frozen fish patties derived from byproducts of Nile tilapia filleting by coating with rice bran protein edible filmอ
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อปลาขึ้นรูปแช่แข็งจากเศษเหลือการตัดแต่งเนื้อปลานิลแล่โดยเคลือบหุ้มด้วยฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนรำข้าว
Kinetics and physiology of Saccharomyces cerevisiae immobilized on sweet sorghum stalk in batch, repeated-batch and continuous ethanol fermentation
จลนพลศาสตร์และสรีรวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae ที่ถูกตรึงบนลำต้นข้าวฟ่างหวานในการหมักเอทานอลแบบกะ กะซ้ำ และต่อเนื่อง
Improvement of rice and mechanisms of adaptation to drought, salinity and heat stress
การปรับปรุงพันธุ์และกลไกการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
Improvement of salt tolerance of rice using plant growth regulators.
การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Effects of abscisic acid on activity of antioxidant enzymes and anthocyanin content in black glutinous rice seedlings under drought stress
ผลของกรดแอบไซซิกต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านออกซิเดชันและ ปริมาณแอนโทไซยานินในต้นกล้าของข้าวเหนียวดำภายใต้สภาวะ เครียดแล้ง
Effect of heat on quality of thai aromatic rice
ผลกระทบของความร้อนที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมไทย
Butanol production from sweet sorghum stem juice by Clostridium spp. using batch fermentation system coupling with continuous product recovery
การผลิตไบโอบิวทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดย Clostridium spp. โดยใช้ระบบการหมักแบบกะร่วมกับการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่อง
Reduction of nitrite in Nile Tilapia emulsion type sausage prepared from high omega-3 vegetable oil using Gac aril
การลดปริมาณไนไตรท์ในไส้กรอกอิมัลชั่นจากปลานิลที่เตรียมจากน้ำมันพืชโอเมก้า 3 สูงโดยใช้เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
Effects of Lactobacillus spp. supplementation in sorghum silage on silage quality and feed utilization of Thai native cattle.
อิทธิพลของการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัสในข้าวฟ่างหมักต่อคุณภาพและการใช้ประโยชน์อาหารหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
Polyploid induction of Oryza sativa L. cv. Pakaumpul, local rice of Thailand mediatedby colchicine
การชักนำให้เกิด polyploid ในข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปกาอำปึลโดยใช้โคลชิซิน
Product Development and Market Testing of Dietary Supplement Products from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice for Commercialization
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
Effects combined salinity and drought stress on physiology of rice
ผลของความเครียดเค็มร่วมกับแล้งต่อสรีรวิทยาของข้าว
Process improvement of ethanol production from corncob dust: kinetics study of the formation of ethanol fermentation inhibitors from corncob dust hydrolysis
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากฝุ่นซังข้าวโพด: การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดสารยับยั้งที่ขัดขวางการหมักเอทานอลจากการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด
Managing the soil-plant ecosystems to restore degraded land, sequester carbon and reduce greenhouse gases
การจัดการระบบนิเวศดิน-พืชเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เก็บกัก คาร์บอน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Increasing productivity of dry direct seeded rice using wood vinegar as priming agent
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในสภาพนาหว่านข้าวแห้ง โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด
The studies of physiology and photosynthesis of rice (Oryza sativa L.) plants under high-temperature stress
การศึกษาสรีรวิทยาและการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
Effect of resistant-bacteria on oxidative stress in rice plant under the condition of cadmium contaminationrdquo;
ผลของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมต่อสภาพการเกิดความเครียดแบบออกซิ เดทีฟ (oxidative stress) ในข้าวภายใต้สภาวะการปนเปื้อนแคดเมียม
Effect of pre-treatments on physical attributes, oil absorption and bioactive contents of corn nut
ผลของขั้นตอนการเตรียมต่อลักษณะทางกายภาพ การดูดซับน้ำมัน และปริมาณสารสำคัญของเมล็ดข้าวโพดทอดกรอบ
Development of Dietary Supplement Products fromBroken Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice in Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Genetic and physiological studies of rice under drought, salinity and high-temperature stresses
การศึกษาพันธุกรรมและสรีรวิทยาของข้าวภายใต้สภาวะแล้ง ดินเค็มและอุณหภูมิสูง
Effect of seed priming with various chemicals on drought tolerance in rice
ผลของการแช่เมล็ดในสารเคมีต่าง ๆ ต่อความสามารถในการทนแล้งของข้าว
Influence of exogenous abscisic acid on inducing salt- and drought-stress resistance in rice seedlings
อิทธิพลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อการชักนำให้ต้นกล้าข้าวต้านทานต่อสภาวะเครียดเกลือและเครียดแล้ง
Effect of temperature stress on lipoxygenase in Thai rice seeds
ผลของอุณหภูมิสูงที่มีต่อเอนไซม์ไลปอกซิจิเนสในเมล็ดข้าวไทย
Improving carbon sequestration and rice yield in deteriorated paddy soil, carbon footprint monitoring, soil carbon budget and atmospheric carbon reduction
การเก็บกักคาร์บอนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาที่เสื่อมโทรม การติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ งบดุลคาร์บอนในดินนาและลดคาร์บอนในบรรยากาศ
Identification of marker associated with salt tolerance in seedling stage of rice.
การสืบหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะความทนเค็มของข้าวในระยะกล้า
Technologies for Improving Quality and Utilization of Fish Silage Produced from Tilapia Processing Industry By- products
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์ปลาหมักจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
To control seed borne diseases and enhance rice growth using antagonistic and plant growth promoting bacteria
การควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
Value addition and storage stability of products from rice and its byproduct
การเพิ่มมูลค่าและความคงตัวต่อการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์และผลิตผลพลอยได้จากข้าว
A study of Lactobacillus spp., cellulases enzyme, cavalcade hay, cassava chip and oil seed addition on quality, nutritive value and in vitro methane production in sorghum silage.
ศึกษาการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัส เอนไซม์เซลลูเลส ถั่วคาวาลเคดแห้ง มันเส้น และเมล็ดพืชน้ำมัน ต่อคุณภาพ คุณค่าทางโภชนะและการผลิตแก๊สมีเทนในหลอดทดลอง ของข้าวฟ่างหมัก
Restoration of soil fertility in sandy paddy soil for increasing rice yield and carbon sequestration
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และการเก็บกักคาร์บอนในดิน
Value added product from byproduct of rice bran oil industry: Physico-chemical and bioactive properties and storage stability of rice bran peptide powder
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว: คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและไบโอแอคทีฟของเปปไทด์รำข้าวผงและความคงตัวในระหว่างการเก็บรักษา
Characterization of antioxidant peptide from byproduct of rice bran oil industry extracted using subcritical alkaline water and enzyme
คุณลักษณะของเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวที่สกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤติภายใต้สภาวะด่างร่วมกับเอนไซม์
One step hydrogen production from water hyacinth, rice straw and sugarcane bagasse by Clostridium diolis C32-KKU
การผลิตไฮโดรเจนจากผักตบชวา ฟางข้าวและชานอ้อยโดย Clostridium diolis C32-KKU ในขั้นตอนเดียว
Biological activities of Gac fruit on metabolic syndrome, its bioactive ingredient process and the development of health food product
ฤทธิ์ทางชีวภาพของฟักข้าวต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรม กระบวนการแปรรูปสารสำคัญ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
Development of Product Concept and Marketing Strategy for Dietary Supplement Produced from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Ricein Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดอาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Business and Cost-Benefit Analysis of Dietary Supplement Products from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice in Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Butanol production from sweet sorghum stem juice by Clostridium spp. using batch fermentation system coupling with continuous product recovery
การผลิตไบโอบิวทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดย Clostridium spp. โดยใช้ระบบการหมักแบบกะร่วมกับการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่อง
Increase in ethanol productivity from sweet sorghum stem juice by Saccharomyces cerevisiae for commercial competitiveness
การเพิ่มอัตราผลผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์
Effect of aril extract from Momordica cochinchinensis Spreng on vascular dysfunction and oxidative stress in nitric oxide-deficient hypertensive rats
ผลของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูทดลองความดันเลือดสูงจากการขาดไนตริกออกไซด์
Effect of aril extract of Momordica cochinchinensis Spreng on insulin resistance and adiponectin secretion in Type 2 diabetic rat
ฤทธิ์ของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อภาวะดื้ออินสุลินและการหลั่ง adiponectin ของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2
Quality improvement of foam-mat dried Gac aril powder and quality changes during storage
การปรับปรุงคุณภาพของเยื่อฟักข้าวผงแห้งจากการทำแห้งแบบโฟมและการเปลี่ยนคุณภาพระหว่างการเก็บ
Development of Milk Tablet Supplementary Lycopene from Gac Fruit for School Age Child
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไลโคปีนจากฟักข้าวสำหรับเด็กวัยเรียน
Restoration of soil fertility in sandy paddy soil for increasing rice yield and carbon sequestration
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และการเก็บกักคาร์บอนในดิน
Improving carbon sequestration and rice yield in deteriorated paddy soil, carbon footprint monitoring, soil carbon budget and atmospheric carbon reduction
การเก็บกักคาร์บอนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาที่เสื่อมโทรม การติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ งบดุลคาร์บอนในดินนาและลดคาร์บอนในบรรยากาศ
Potentail ofWolffia globosaon neuropharmacology and development of rice seasoning product (furikake) from Wolffia globosa
ศักยภาพของไข่น้ำต่อฤทธิ์ทางประสาทวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากไข่น้ำ
Development of rice seasoning product (furikake) from Wolffia globosa
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟุริคาเคะ) จากไข่น้ำ
Quality test of bedding made from Alstonia scholaris for Nude mice (BALB/cMlac-nu)
การทดสอบคุณภาพของวัสดุรองนอนจากต้นพญาสัตบรรณสำหรับหนูนู้ดไมซ์
Technology for application of antagonistic bacteria for sustainable control rice seed-borne diseases and enhance rice growth and yields
เทคโนโลยีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอย่างยั่งยืน
Purification and optimization of lycopene and beta;-carotene extraction from gac aril using ultrasonic- assisted extraction and response surface methodology
การทำบริสุทธิ์และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไลโคปีนและบีต้าแคโรทีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยคลื่นเสียงและวิธีพื้นผิวผลตอบ
Effect of resistant-bacteria on oxidative stress in rice plant under the condition of cadmium contaminated soil
ผลของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมต่อสภาพการเกิดความเครียดแบบออกซิเดทีฟ (oxidative stress) ในข้าวภายใต้สภาวะการปนเปื้อนแคดเมียมในดิน
Increasing productivity of dry direct seeded rice using wood vinegar as priming agent:on-farm seed priming trial
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในสภาพนาหว่านข้าวแห้ง โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด:การทดสอบในสภาพไร่นา
Value added corn leaf and stock waste for bioethanolproduction by simultaneous cellulase saccharification andfermentation process
การเพิ่มมูลค่าเศษใบและลำต้นข้าวโพดโดยใช้ผลิตไบโอเอทานอลด้วยการใช้เอนไซม์เซลลูเลสย่อยสลายและหมักในขั้นตอนเดียว
Use of protein hydrolysate as an antioxidant and fatty acid profile inburger produced from Nile Tilapia byproduct meat
การใช้โปรตีนรำข้าวไฮโดรไลเสทเป็นสารต้านออกซิเดชันและโปรไฟล์ของกรดไขมันในเบอร์เกอร์ปลาจากเศษเหลือเนื้อปลานิล
Effectiveness of antimicrobial from rice bran peptides powder on Pathogens
ความสามารถในการเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคของโปรตีนรำข้าวไฮโดรไลเสท
Agro-industrial wasted Utilization and Recycle for Land Resources Rehabilitation and Rice Productivity in Nam Pong Watershed
การใช้ประโยชน์และการหมุนเวียนของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ต่ำและการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง
Using Agro-industrial Waste with Chicken manure in Vermicomposting forSoil Rehabilitation and Rice Productivity
การใช้ของเสียอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับมูลไก่ในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน เพื่อการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาดินที่อุดมสมบูรณ์ต่ำ เพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าว
Genetic and physiological studies of rice under drought, salinity and high-temperature stresses
การศึกษาพันธุกรรมและสรีรวิทยาของข้าวภายใต้สภาวะแล้ง ดินเค็มและอุณหภูมิสูง
Effect of seed priming with various chemicals on drought tolerance in rice
ผลของการแช่เมล็ดในสารเคมีต่าง ๆ ต่อความสามารถในการทนแล้งของข้าว
Influence of exogenous abscisic acid on inducing salt- and drought-stress resistance in rice seedlings
อิทธิพลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อการชักนำให้ต้นกล้าข้าวต้านทานต่อสภาวะเครียดเกลือและเครียดแล้ง
The studies of physiology and photosynthesis of rice (Oryza sativa L.) plants under high-temperature stress
การศึกษาสรีรวิทยาและการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
Identification of marker associated with salt tolerance in seedling stage of rice.
การสืบหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะความทนเค็มของข้าวในระยะกล้า
Effect of temperature stress on lipoxygenase in Thai rice seeds
ผลของอุณหภูมิสูงที่มีต่อเอนไซม์ไลปอกซิจิเนสในเมล็ดข้าวไทย
Use of sprayed and rice bran microencapsulated bacteria probiotics as health promoting supplements in broiler chicken
การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกแบบพ่นและเคลือบบนรำข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ
Increase in ethanol productivity from sweet sorghum stem juice by Saccharomyces cerevisiae for commercial competitiveness
การเพิ่มอัตราผลผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์
Evaluation Nutrient Use Efficiency of Some Sugarcane Elite Lines under Upland and Lowland Paddy Field in Northeastern Thailand
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินภายหลังการเปลี่ยนแปลงจากนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Product Development and Market Testing of Product Made from Riceberry for Elderly.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่สำหรับผู้สูงวัย
Development of Product Concept and Marketing Strategy of Riceberry for Elderly.
การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่สำหรับผู้สูงวัย
BusinessModel and Investing Feasibility of Products from Riceberry for the Elderly
แบบจำลองธุรกิจ และการศึกษาความเป็นได้ในการลงทุนของผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ สำหรับผู้สูงวัย
Product Development of Riceberry for Elderly
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่สำหรับผู้สูงวัย
Technology for application of antagonistic bacteria for sustainable controlrice seed-borne diseases and enhance rice growth and yields
เทคโนโลยีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอย่างยั่งยืน
Effects of pre-emulsified rice bran oil, inulin powder and surimi-like materialprepared from beef trim on quality characteristics of Vienna sausage
ผลของน้ำมันรำข้าวพรีอิมัลซิฟายด์ อินูลินผงและวัสดุคล้ายซูริมิที่เตรียมจากเศษเนื้อโคพื้นเมืองต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกเวียนนา
Increase in ethanol production efficiency from sweet sorghum juice using stirred-tank fermenter coupling with tubular bioreactor
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยการใช้ถังกวนร่วมกับปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์
Prediction of GHG Emission in Paddy Fields by Application of Vegetation Indices and Principal Component Analysis in Khon Kaen Province, Thailand
การทำนายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว โดยการประยุกต์ใช้ดัชนีพืชพรรณร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
Use of sprayed and rice bran microencapsulated bacteria probiotics as health promoting supplements in broiler chicken
การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกแบบพ่นและเคลือบบนรำข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ
Process improvement of ethanol production from corncob dust: synergistic effect of theinhibitors to ethanol fermentation from corncob dust hydrolysate
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจาการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด: ผลร่วมของสารยับยั้งที่ขัดขวางการหมักเอทานอลจากไฮโดรไลเสสฝุ่นซังข้าวโพด
Development of seed priming and seed coating techniques to enhance germinability, seedling establishment and yield of dry direct seeded rice under early season drought condition
การพัฒนาวิธีการแช่เมล็ด (seed priming) และการเคลือบเมล็ด (seed coating) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงอก การตั้งตัวของต้นกล้า และผลผลิตของข้าวนาหว่านข้าวแห้ง ภายใต้สภาพแห้งแล้งต้นฤดู
Effect of resistant-bacteria on oxidative stress in rice plant under the condition of cadmium contaminated soil
ผลของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมต่อสภาพการเกิดความเครียดแบบออกซิเดทีฟ (oxidative stress) ในข้าวภายใต้สภาวะการปนเปื้อนแคดเมียมในดิน
ศักยภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานที่สภาวะอุณหภูมิสูงโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis R301
ผลของไฮโดรไลเสทรำข้าวสังข์หยดต่อการป้องกันและรักษาภาวะความดันเลือดสูงในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงด้วยสารแอลเนม
การพัฒนาโปรแกรมประมาณการความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาวิธีการแช่เมล็ด (seed priming) และการเคลือบเมล็ด (seed coating) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงอก การตั้งตัวของต้นกล้า และผลผลิตของข้าวนาหว่านข้าวแห้ง ภายใต้สภาพแห้งแล้งต้นฤดู
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัจฉริยะเพื่อการวางแผนทางการเกษตรและการจัดการในการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
เทคโนโลยีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอย่างยั่งยืน
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากฝุ่นซังข้าวโพด: การลดขั้นตอนและระยะเวลาการผลิตด้วยกระบวนการหมักแบบรวมปฏิกิริยา
การทำให้รำข้าวคงตัวด้วยน้ำสภาวะกึ่งวิกฤติแบบไม่รุนแรง ผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันรำข้าว สารสกัดไฮโดรไลเสทและสมบัติการยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสในเนื้อปลาบดแช่แข็ง
ความรู้ของเกษตรกรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ที่มีต่อสารฆ่าแมลงที่สกัดจากพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยการใช้ถังกวนร่วมกับปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์
การพัฒนาแป้งข้าวเหนียวเป็นสารช่วยทางยาแบบตอกโดยตรงด้วยวิธี co-process
การควบคุมโรคไหม้ของข้าวที่เกิดจากเชื้อ Magnaporthe grisea (Hebert) Barr โดยใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ และผลกระทบต่อระบบนิเวศนาข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การคัดเลือกแบคทีเรียบริเวณรากพืชที่เป็นเชื้อปฏิปักษ์ และมีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อการควบคุมโรคไหม้ข้าวสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมด้านกายภาพของกระบวนการทอดข้าว
กลไกการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะดินเค็ม อุณหภูมิสูง แล้งและการประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและอิทธิพลของไส้เดือนดินต่อระบบนิเวศดินนาที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ และผลผลิตข้าว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ผลของของรำข้าวไฮโดรไลเสทต่อระดับน้ำตาล อินซูลิน อะดิโปเนกติน ไตรกลีเซอไรด์และคลอเรสเตอรอลในแมวที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวและอ้อยด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตในระดับครัวเรือนเกษตรกร
การปรับปรุงคุณภาพท่อนพันธุ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวในสภาพอาศัยน้ำฝน
การใช้โพแทสเซียมและแคลเซียมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพแป้งของมันสำปะหลังที่ปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าว
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังเพื่อประเมินการแสดงออกของพันธุ์ภายใต้สภาพพื้นที่นาน้ำฝนหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
ศักยภาพการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ที่ปลูกในนาหลัง เก็บเกี่ยวข้าว
การจัดการตอซังข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
การประเมินความทนร้อนควบแล้งของข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง
การตอบสนองของอุณหภูมิสูงต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การกระจายอาหารและชีพลักษณ์ในข้าวพันธุ์รับรอง
การศึกษาหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็มในข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์ทนแล้ง
Development of ready to eat upland rice supplemented with rice bran hydrolysates and its stability in retort pouch thermal processing
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไร่พร้อมรับประทานเสริมสารสกัดรำข้าวไฮโดรไลเซทและความคงตัวต่อกระบวนการให้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดอ่อนตัว
Physical seed treatment and using wood vinegar as foliar spray in controlling dirty panicle disease in upland rice
การปฏิบัติกับเมล็ดก่อนปลูกทางกายภาพ และการใช้น้ำส้มควันไม้ทางใบ เพื่อควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าวไร่
High temperature response of partitioning and phenology in rice at milk grain stage
การตอบสนองของอุณหภูมิสูงต่อการกระจายอาหารและชีพลักษณ์ในข้าวระยะน้ำนม
Production of healthy yogurt by using gamma-aminobutyric acid (GABA) producing lactic acid bacteria supplemented with red yeast rice
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของข้าวยีสต์แดงโดยใช้แบคทีเรียกรด แลคติกที่มีความสามารถในการผลิตสารแกมมาอะมิโนบิวทีริค แอสิด (กาบา)
Effect of Sung Yod rice bran hydrolysates on prevention and treatment of hypertension in L-NAME-induced hypertensive rats
ผลของไฮโดรไลเสทรำข้าวสังข์หยดต่อการป้องกันและรักษาภาวะความดันเลือดสูงในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงด้วยสารแอลเนม
Bacterial application for improvement of starch synthesis and accumulation in rice grain which safe from arsenic-accumulation
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียเพื่อปรับปรุงการสังเคราะห์และสะสมแป้งในเมล็ดข้าวที่ปลอดภัยจากการสะสมสารหนู
Innovation for the elderly with mastication and swallowing problems
การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและกลืน
ผลของการเข้าทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อสรีรวิทยาของข้าว
ผลกระทบของความเครียดออสโมซิสต่อแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพในต้นกล้าข้าว
การใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างหวานเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ที่มี มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
การสร้างเซนเซอร์กระดาษอย่างง่ายเพื่อตรวจวัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ข้าว
การพัฒนาโปแกรมประมาณการความสามารถในการทำงานจริงเชิงพื้นที่ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
การพัฒนาสูตรหัวเชื้อของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 และการผลิตข้าวที่มีปริมาณแคดเมียมและ/หรือสารหนู ในระดับต่ำด้วยแบคทีเรียผสมสายพันธุ์ต้านทานแคดเมียมและต้านทานสารหนูจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อน
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียผสมสายพันธุ์ต้านทานแคดเมียมและต้านทานสารหนู เพื่อการผลิตข้าวที่มีปริมาณแคดเมียม และ/หรือ สารหนูในระดับต่ำจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อน และการประเมินผลชุดทดสอบแคดเมียมต้นแบบที่ผลิตจากแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมและชุดทดสอบสารหนูจากแบคทีเรียต้านทานสารหนู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ด้วยเศษเหลือจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาผลของฮอร์โมนออกซินจากจุลินทรีย์ทนเค็มต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวที่ปลูกในดินเค็ม
แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการผลิตและสินค้าเกษตร
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตเพื่อการควบคุมโรคไหม้สาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.
ชุดทดสอบนาโนคิทแบบพกพาเพื่อหาปริมาณสารกำจัดวัชพืชชนิดเจาะจงพาราควอตและไกลโฟเสทที่ตกค้างในข้าว
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อการบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียวของเกษตรกรในระบบนาแปลงใหญ่
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและช่องทางการตลาดน้ำเชื่อมจากข้าวอินทรีย์เชิงพานิชย์ในระดับชุมชน.
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างแม่นยำ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีฟีโนมิกส์โดยใช้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่เป็นการศึกษาต้นแบบ
การใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา CO2 ขยะอุตสาหกรรมจากแผงโซล่าร์เซลล์หมดอายุและขยะจากภาคการเกษตร
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบเรดาร์หลายช่วงเวลาเพื่อตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานและสนับสนุนการวางแผนปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในลุ่มน้ำลำปาวตอนล่างและลุ่มน้ำชีส่วนที่4
การใช้สารกลุ่มบราสสิโนสเตอรอยด์เพื่อเพิ่มความทนต่ออุณหภูมิสูงในข้าวระยะสืบพันธุ์
การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเขตกรรมและวิถีชุมชน
การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเขตกรรมและวิถีชุมชน
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบ โครงสร้างระดับโมเลกุล และคุณสมบัติเชิงฟังก์ชั่น (Functionality) ของสตาร์ชข้าวไทยเพื่อการวิจัยและอุตสาหกรรม
การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทยโดยวิธีแช่แข็งในอุณหภูมิต่ำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สปาจากข้าวไทย
การพัฒนาวิธีการปลูกเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารหอมในข้าวขาวดอกมะลิ 105
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน การผลิตและใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์เมล็ดฝ้าย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารจากพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูในนาข้าว และแมลงศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวในการผลิตข้าวอินทรีย์.
ถ่านกัมมันต์สำหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในตัวเก็บประจุแบบยิ่งยวดและวัสดุประกอบของซิลิกาเพื่อใช้ในงานลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ จากตอซังข้าว
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนสูงจากฟางข้าว.
การพัฒนาน้ำแป้งพร้อมใช้เพื่อผลิตเส้นขนมจีนเป็นอาหารสุขภาพ
การใช้ผลพลอยได้จากข้าวหมักเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกสำหรับการเลี้ยงปลานิลและปลาลิ่น
ผลขององค์ประกอบของแป้งข้าวต่อการดัดแปรเพื่อเป็นสารช่วยในผลิตภัณฑ์ชนิดกระจายตัวในช่องปาก
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei ในการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei ในการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
การพัฒนาลูกกะเทาะข้าวโพดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกะเทาะของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน
การคัดแยกเชื้อยีสต์ที่มีศักยภาพจากของเหลวในกระเพราะรูเมนเพื่อเพิ่มคุณภาพของฟางข้าวสำหรับอาหารโค
โครงการผูกปิ่นโตข้าว: การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพของเกษตรกรรายย่อย
Antagonistic effects of endophytic fungi isolated from Zingiberaceae plant in Phu Pha Man National Park against rice blast disease cause by Pyricularia grisea Sacc.
ฤทธิ์การต้านเชื้อราก่อโรคใบไหม้ของข้าวที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. ของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชวงศ์ขิงข่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
Process development of prebiotic and synbiotic from defatted organic rice bran derived from rice bran oil industry for development of functional foods with promoting digestive system and reducing metabolic syndrome
การพัฒนากระบวนการผลิตพรีไบโอติกและซินไบโอติกจากกากรำข้าวอินทรีย์ที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวเพื่อพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชันที่ส่งเสริมระบบการย่อยและลดการเกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรม
Process development of prebiotic extraction from defatted organic rice bran using subcritical alkaline water and enzymatic hydrolysis
การพัฒนากระบวนการสกัดพรีไบโอติกจากกากรำข้าวอินทรีย์ด้วยน้ำด่างสภาวะกึ่งวิกฤตร่วมกับการย่อยด้วยเอนไซม์
Product design of rice based drink with prebiotic from rice in functional diet with promoting digestive system and reducing metabolic syndrome in elderly
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันจากข้าวและสารพรีไบโอติกจากรำข้าวสำหรับส่งเสริมระบบย่อยและลดการเกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรมในผู้สูงอายุ
Production of microencapsulated rice bran prebiotic powder by a pilot scale spray drying process
การผลิตผงพรีไบโอติกจากรำข้าวด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันโดยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบ
Effect of prebiotic from rice bran extract on the growth of heat resistant probiotic bacteria and its application in healthy food products
ผลของสารสกัดพรีไบโอติกจากกากรำข้าวต่อการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ทนอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
Effect of processing treatment on physico-chemical properties of quick cooking black jasmine rice
การศึกษาผลของกระบวนการผลิตที่มีต่อคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของข้าวเจ้ามะลิดำหุงสุกเร็ว
Development of an application Mobile phone for Thai combine harvesters worthiness assessment
การพัฒนาแอฟฟิเคชั่นการประมาณการความคุ้มค่าการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยบนสมาร์ทโฟน
Development of productivity factors and management to increase quality of rice yield and the products from agricultural wastes of Kaowong Kalasin sticky rice production and affecting to environment.
การพัฒนาปัจจัยการผลิตและการจัดการแปลง เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในการผลิตข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
Development of modified rice starch for using as excipient in orodispersible products
การพัฒนาแป้งข้าวดัดแปรเพื่อเป็นสารช่วยในผลิตภัณฑ์ชนิดกระจายตัวในช่องปาก
Drug delivery system of natural products for the treatments of non-communicated diseases
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีเพื่อนำส่งสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ ในการป้องกันหรือรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Utilizations of arsenite-oxidizing bacteria and cadmium-tolerant bacteria for resolving the problem of arsenic contamination in rice grain
การใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียอาร์ซีไนต์-ออกซิไดซิ่ง และแบคทีเรียทนทานต่อแคดเมียมเพื่อการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในเมล็ดข้าว
Building resilience of Central Northeastern vegetable growers to cope with the COVID-19 outbreak
การสร้างความยืดหยุ่นของเกษตรกรผู้ปลูกผักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19
Improvement of biobutanol production efficiency from sweet sorghum stem juice by mixed cultures of Clostridium beijerinckii and aerobic bacteria
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอบิวทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้เชื้อผสมระหว่าง Clostridium beijerinckii และแบคทีเรียต้องการอากาศ
The Creation of Chatbot “AI Law: Rice Trade Intelligence” toAssist in Providing Legal Information Relating to the Rice Export to China
การสร้างChatbot“AI Law: Rice Trade Intelligence”เพื่อให้ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน
Developing smart farmers innovative products from Kaowong Kalasin sticky rice and agricultural materials
การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนจากข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ และวัสดุเกษตร
Immunoactivating of Curcumanes+TM: hydrolyzed swiftlet nest extract, curcumin and nanopeptide combinations, to protect infection from new emerging diseases
การศึกษาฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันของเคอร์คูมาเนส+TM: ผลิตภัณฑ์รวมรังนก ขมิ้นและนาโนเปบไทด์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่
Efficiency of arbuscular mycorrhizal fungi on upland rice crop rotation with sugarcane plantation in the field condition
ประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการปลูกข้าวไร่สลับการปลูกอ้อยในสภาพไร่
Efficiency improvement for sugarcane productivity by arbuscular mycorrhizal fungi and endophytic fungi
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอ้อยด้วยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และเชื้อราเอนโดไฟต์
Development of commercial inoculant formulation of cadmium-resistant bacteria, Cupriavidus taiwanensisKKU2500-3 and production of low cadmium and arsenic accumulating riceby mixture of cadmium- and arsenic-resistant bacteria from contaminated area
การพัฒนาสูตรหัวเชื้อเชิงพาณิชย์ของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 และการผลิตข้าวที่มีปริมาณแคดเมียมและ/หรือสารหนู ในระดับต่ำด้วยแบคทีเรียผสมสายพันธุ์ต้านทานแคดเมียมและต้านทานสารหนูจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อน
Application of mixture of cadmium- and arsenic-resistant bacteria for production of commercial low cadmium- and/or arsenic-accumulating rice from contaminated area andevaluation of cadmium detection kit prototypefrom cadmium-resistant bacteria and arsenic detection kit prototype from arsenic- resistant bacteria
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียผสมสายพันธุ์ต้านทานแคดเมียมและต้านทานสารหนู เพื่อการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์ที่มีปริมาณแคดเมียม และ/หรือ สารหนูในระดับต่ำจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อน และการประเมินผลชุดทดสอบแคดเมียมต้นแบบที่ผลิตจากแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมและชุดทดสอบสารหนูจากแบคทีเรียต้านทานสารหนู
Development of modeling and monitoring system for soil carbon stock under sustainable rice production system
การพัฒนาแบบจำลองและระบบติดตามการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนในดินภายใต้รูปแบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
Isolation of yeast strain from rumen fluids for producing high potential single cell protein to improve rice straw quality in dairy cattle diet.
การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์จากของเหลวในกระเพราะรูเมนเพื่อผลิตโปรตีนเซลล์เดี่ยวศักยภาพสูงสำหรับปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวในอาหารโคนม
Rice seed borne diseases and application of Streptomyces-based bioproduct for production of good quality and healthy rice seeds.
โรคเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อสเตรปโตมัยซิสสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีลดโรคเมล็ดพันธุ์
Effects of humic acid application on residual phosphorus availability and phosphorus use efficiency of glutinous rice cultivated in paddy soils in Northeast Thailand
ผลของการใช้กรดฮิวมิกเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสที่ตกค้างในดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสของข้าวเหนียวพันธุ์สกลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
. Development of production technology and marketing channels for organic rice syrup for commercial scale in local community.
.การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและช่องทางการตลาดน้ำเชื่อมจากข้าวอินทรีย์เชิงพานิชย์ในระดับชุมชน.
Increasing the potential for growth and production of Kaowong Kalasin sticky rice under climate change
การพัฒนาศักยภาพด้านการเจริญเติบโตและการผลิตข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
The influence of diurnal cycle on salt-stressed transcriptomic response in the Thai jasmine rice
อิทธิพลของวัฏจักรระหว่างวัน (diurnal cycle) บนการตอบสนองในระดับ transcriptome ต่อความเครียดเกลือในข้าวหอมมะลิ
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and endophytic fungi on the growth promotion and accumulation of functional compounds of black upland rice under drought condition
ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา และเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมสารฟังก์ชั่นของข้าวดำไร่ภายใต้สภาวะแห้งแล้ง
Value added of color rice as the functional rice targeting at anti-ageing, physical and psychological wellness promotion, and age-related disorders risks reduction
การเพิ่มมูลค่าข้าวสี Zuper rice ในรูปข้าวสุขภาพเพื่อชะลอวัย ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต และลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยชรา
The Evaluation of germination Condition of Black Jasmine Rice for Bioactive Compound Extraction , Product Development and Economic Impact Evaluation
การประเมินสภาวะการงอกของข้าวเจ้าหอมมะลิดำเพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
THE PROJECT OF DEVELOPING HOMMALI RICE CULTIVATION TOWARDS INTERNATIONAL STANDARD
พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของไทยและ มาตรฐานสากล
Beliefs, Traditions and Folklore Relating to Food Product for Rice Tourism Through Buddhist Wisdom.
ความเชื่อ ประเพณี และคติชาวบ้านที่เกี่ยวกับข้าวเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงข้าวตามแนววิถีพุทธ
Spatial variability of some physical and chemical properties of soil, groundwater and rice yield in salt-affected soils areas, Khamrian subwatershed, Khon Kaen province
ความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดิน น้ำใต้ดินและผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ ลุ่มน้ำขามเรียน จังหวัดขอนแก่น
Development of ethanol fermentation from sweet sorghum stem juice under high gravity condition by free cells and immobilized cells in stirred-tank fermenter and column bioreactor
การพัฒนาการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานภายใต้สภาวะ High gravity โดยเซลล์อิสระและเซลล์ตรึงรูปโดยใช้ถังกวนและคอลัมน์
Biobutanol production efficiency from sweet sorghum stem juice by co-culture of Clostridium beijerinckii and aerobic bacteria
การผลิตไบโอบิวทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้การเพาะเลี้ยงร่วมกันของ Clostridium beijerinckii และแบคทีเรียต้องการอากาศ
Development of novel engineered nanoparticles as nanofertilizer andphytostimulating agents for crop growth and protection: Integratedbiophysical approaches
การพัฒนาอนุภาคนาโนวิศวกรรมแบบใหม่เพื่อใช้เป็นปุ๋ยนาโนและสารกระตุ้นพืชเพื่อการเติบโตและปกป้องพืชอาหาร: วิธีการศึกษาเชิงชีวฟิสิกส์บูรณาการ
Increasing the utilization potential of rice straw by microorganisms Lactobacillus casei is a rough food source of Thai native beef cattle.
การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ Lactobacillus casei เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบของโคเนื้อพื้นเมืองไทย
Development of strong alternative materials from mycelia of log mushrooms, polypore mushrooms and agricultural wastes
การสร้างวัสดุทางเลือกที่มีความแข็งแรงจากเส้นใยกลุ่มเห็ดขอน กลุ่มเห็ดหิ้ง และวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตร
Development of encapsulation from purple waxy corn waste extracts for skin care products
การพัฒนาตำรับเอนแคปซูเลชันของวัสดุเหลือทิ้งจากสารสกัดจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง
Applications of arsenite-oxidizing bacteria and cadmium-tolerant bacteria for solving the problem of arsenic contamination in rice grain
การประยุกต์ใช้อาร์เซไนท์ออกซิไดซิ่ง แบคทีเรีย และแบคทีเรียทนทานแคดเมียมเพื่อการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในเมล็ดข้าว
Innovative analytical technology based on bio-based molecularly imprinted polymers for functional food ingredients
นวัตกรรมเทคโนโลยีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ในอาหารโดยอาศัยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลจากสารชีวภาพ
A study of the effects of bagasse fermented with enzyme and rice straw substitute yeast in fermented total mixed ration (FTMR) on feedability, rumen fermentation, digestibility, production and chemical composition of milk. In tropical lactating cows, mid-term lactation
การศึกษาผลของชานอ้อยหมักร่วมกับเอนไซม์และยีสต์ทดแทนฟางข้าวในอาหารผสมสำเร็จหมัก (FTMR) ต่อการกินได้ กระบวนการหมักในรูเมน การย่อยได้ การผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม ในโครีดนมเขตร้อนระยะกลางการให้นม
Pellet feed developments for commercial culture of beautiful natural fishes
การพัฒนาสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาสวยงานเชิงพาณิชย์
Design and development of safety cover all derived from rice byproduct
การออกแบบและพัฒนาชุดป้องกันร่างกายจากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากข้าว
Researcher : 124 record
ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
Technology
ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ
Agriculture
นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์
Agriculture
รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม
Engineering
รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์
Agriculture
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
Agriculture
รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์
Technology
ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
Science
อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
Science
ผศ.ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี
Science
รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์
Technology
ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร
Technology
รศ.ดร.สุรเดช พลเสน
Agriculture
ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
Science
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร
Technology
ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
Agriculture
ผศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข
Agriculture
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
Technology
นายวัฒนา พัฒนากูล
Science
ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร
Agriculture
รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
Agriculture
นางสาววรุณ โคตะ
Agriculture
อาจารย์สมพร เกษแก้ว
Science
ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า
Technology
ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว
Technology
ผศ.ดร.ทองรวี ศิลาน้อย
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์
Medicine
รศ.ดร.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร
Medicine
ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต
Pharmaceutical Sciences
นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์
Northeast Laboratory Animal Center
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง
Science
ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว
Science
ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
Technology
อ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ
Technology
รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
Agriculture
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Agriculture
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
Agriculture
รศ.ดร.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
Engineering
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
Technology
นายประทีป ช่วยเกิด
Research for Social Development Institute
อ.ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
Technology
อ.ดร.นางสาวปริชาติ แสงคำเฉลียง
Agriculture
รศ.ดร.ภญ. จอมใจ พีรพัฒนา
Pharmaceutical Sciences
ผศ.ดร.อนันต์ วงเจริญ
Agriculture
อ.ดร.ณชยุต จันท์โชติกุล
Applied Science and Engineering
รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง
Agriculture
ผศ.ดร.ราณี ซิงห์
Veterinary Medicine
อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ
Technology
อ.ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม
Agriculture
อ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร
Agriculture
รศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
Agriculture
รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ
Agriculture
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
Science
ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธุ์
Technology
รศ.ดร.ทพ. จรินทร์ ปภังกรกิจ
Dentistry
ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง
Technology
อ.ดร. ศิริบูรณ์ มุกดาใส
Science
รองศาสตราจารย์ สมชาย ชวนอุดม
Engineering
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Not specified
นายอนุสรณ์ เชิดทอง
Agriculture
ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช
Science
รศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
นางสาวปวีนา กองจันทร์
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
นางสาวสุธาสินี บุญเชียงมา
Science
ดร. กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์
Business Administration (NKC)
อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
Agriculture
อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
Not specified
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม
Medicine
นายวิทยา อมรกิจบำรุง
Science
นางสาวอุราวรรณ จันทร์เกษ
Science
ผศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข
Agriculture
ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล
Science
ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
Not specified
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิธิกุลญา ธราธิมา
Science
ดร. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล
Pharmaceutical Sciences
ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน
Science
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
Agriculture
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
Agriculture
ผศ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ
Science
นางสาวนนทิภา สุพรรณไชยมาตย์
Science
นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
Technology
ดร. นิศารัตน์ ทิพยดารา
Not specified
นางสาวนภภัค ใจภักดี
Pharmaceutical Sciences
นายอนุสรณ์ เชิดทอง
Not specified
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ
Agriculture
รศ.ดร. โสภณ บุญลือ
Science
ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
Technology
ผศ. ดร. อัมพร แซ่เอียว
Technology
นางสาวจินตนา ศรีผุย
Technology
อ.ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ
Not specified
นางสาวนิภาพร เส็งคำปาน
Applied Science and Engineering
รศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ
Agriculture
นางนาฏศจี นวลแก้ว
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
นายไชยธีระ พันธุ์ภักดี
Agriculture
นางสาวชลิดา แดงบุสดี
Not specified
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา วงศ์ศีลธรรม
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ดาดวง
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
Agriculture
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
Agriculture
ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
Agriculture
ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
Agriculture
นายทศพล เตโช
Science
ศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
Medicine
นางสาวนิภาพร เส็งคำปาน
นางเพ็ญศรี เจริญวานิช
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม
นางสาวพรทิพย์ โพนตุแสง
Agriculture
ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์
นางสาวชลิดา แดงบุสดี
Technology
นายวุฒิพงศ์ มหาคำ
Science
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง
Agriculture
นายวุทิวัชฒ์ จิตจักร
International College
รศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
Pharmaceutical Sciences
นางสาวรจนา บุระคำ
Science
รศ. ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์
รศ.ทพ.ดร พูนศักดิ์ ภิเศก
Dentistry