Research Project : 213 record
Development of gold nanoparticles for cervical carcinoma prevention and therapy
การพัฒนาอนุภาคทองนาโนจากนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีสำหรับป้องกันและรักษามะเร็งปากมดลูก
Product Development and Market Testing of Dietary Supplement Products from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice for Commercialization
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
THE PERFORMANCE OF THAI MANUFACTURING SMES: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) APPROACH
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย : การวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล
The development of innovations, assessments and treatments for people with movement impairments
การพัฒนานวัตกรรม วิธีการตรวจประเมิน และการรักษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
The development of assessments and treatments for patients with spinal cord injury, patients with cerebrovascular accident and older adults
การพัฒนาการตรวจประเมินและการรักษาสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุ
The development of innovation and comparison on effects of providing visual feedback during sit-to-stand in ambulatory patients with spinal cord injury
การพัฒนานวัตกรรมและเปรียบเทียบผลการให้ข้อมูลป้อนกลับทางสายตาขณะลุกขึ้นยืนในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่สามารถเดินได้
Pluripotent gene Oct4 and innovative strategy for cholangiocarcinoma treatment
ยีน pluripotentOct4 และยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Innovative strategies for cholangiocarcinoma treatment and novel biomarkers for evaluation of Opisthorchiasis elimination
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
Pluripotent gene Oct4 and innovative strategy for cholangiocarcinoma treatment
ยีน pluripotentOct4 และยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Indicator Development of Studentsrsquo; Learning and InnovationSkills for the 21st Century.
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
Developing Teachersrsquo; Learning Management for the Developmentof Studentsrsquo; Learning and Innovation Skills for the 21st Century.
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
Developing Teacher Leadership to Enhance Studentsrsquo; Learning and Innovation Skills for the 21st Century.
การพัฒนาภาวะผู้นำครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
The Results of Development of Learning Management for enhance Studentsrsquo; Learning and Innovation Skills for the 21st Century.
ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
Research and Development of Students Learning and Innovation Skills for the 21st Century.
การวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
The development of assessments and treatments for patients with spinal cord injury, patients with cerebrovascular accident and older adults
การพัฒนาการตรวจประเมินและการรักษาสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุ
Innovative strategies for cholangiocarcinoma treatment and novel biomarkers for evaluation of Opisthorchiasis elimination
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
การพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand: CKDNET
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Innovation for the elderly with mastication and swallowing problems
การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและกลืน
Integrative study on the second and the third versions of tilting bed for bed ridden elderly
โครงการวิจัยบูรณาการและต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เตียงช่วยพลิก ตัวผู้สูงอายุติดเตียง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
Innovation of poison-free vegetable production with high value under agricultural-digital system
นวัตกรรมระบบการผลิตผักพืชอาหารปลอดภัยที่มีมูลค่าสูงด้วยระบบเกษตรดิจิทัล
Selection of probiotic Bifidobacteriums spp. from pig feces
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การใช้กล้วยน้ำว้าและเศษเหลือกล้วยน้ำว้า ร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Bifidobacteria) เพื่อใช้ในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนากลยุทธส่วนผสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปปลาน้ำจืด และการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับรูปแบบการบริหารจัดการส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปปลาน้ำจืดเชิงบูรณาการ
โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีไส้เดือนดินในเพื่อการจัดการของเสีย ความปลอดภัยของอาหาร ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดความยากจน สร้างมูลค่าเพิ่ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนา ส่งเสริม นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
การศึกษาคุณสมบัติของขุยไส้เดือนดินและเมือกไส้เดือนดินในสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 4 เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการระบายเสมหะและแนวปฏิบัติทางคลินิกในการเลือกเทคนิคการระบายเสมหะสำหรับผู้ที่มีและไม่มีภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (ระยะที่ 1.1 กลไกและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของเทคนิคการเคาะและแรงดันบวกขณะหายใจออก)
การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์แบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
การพัฒนานวัตกรรมแบบเรียนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในภาคอีสาน
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงกินขยะอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านอาหารสัตว์และสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม
แอพพลิเคชั่นกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันและบำบัดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมในผู้สูงวัย
การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์ดิจิทัล (Digital thesaurus) เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง
การยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศชุมชนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน
โครงการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ พื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพกลุ่มพรีไบโอติก โปรไบโอติก และ เมนูอาหารอีสานเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
นวัตกรรมต้นแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการด้วยแนวการสร้างเสริมสุขภาพบนวิถีท้องถิ่นไทยแบบยั่งยืน
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างแม่นยำ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพื่อลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในภาคการเกษตรและของประเทศไทย ศึกษากรณี: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพื่อลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในภาคการเกษตรและของประเทศไทย ศึกษากรณี: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนานักวิจัยมืออาชีพหลังปริญญาโทและหลังปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูง
การใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา CO2 ขยะอุตสาหกรรมจากแผงโซล่าร์เซลล์หมดอายุและขยะจากภาคการเกษตร
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวในประชากรวัยทำงานและผู้สูงวัยที่มีข้อเท้าไม่มั่นคง
โครงการวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อปลูกฝังค่านิยมเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการทางพุทธศาสนา (Development of Social Innovation to Cultivate Environmental Values Through the Buddhist Process)
นวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : แนวทางใหม่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพสำหรับประชากรทุกช่วงวัยในยุคดิจิทัล
การพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถด้านการจัดการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
การพัฒนานวัตกรรมการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและภาวะเมตาบอลิกในภาคอีสานแบบบูรณาการ
นวัตกรรมในการจัดการขยะชุมชน: ประสบการณ์และการขยายผลเชิงพื้นที่
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและลดความเหลื่อมล้ำ
นวัตกรรมการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ไก่ย่างเขาสวนกวาง ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และการขยายผลไปสู่เกษตรกรใหม่เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์ GAP การประกันคุณภาพ GMP และพัฒนาไปสู่ BCG Model ในอนาคต
การพัฒนาผักแผ่นอาหารเพื่อสุขภาพจากผักขี้หูดที่มีสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูง
การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เส้นทางที่ 9 จ. หนองคาย
การพัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนรอบๆ วังบัวแดง อ.เมือง จ.หนองคาย
การพัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นเป็นฐาน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
การพัฒนานวองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในรูปแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในสังคมอีสาน
โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชาวต่างชาติในพื้นที่ภาคอีสาน (Innovation Development for Foreign Student’s Participation in Environmental Management in Isan Area)
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยววังบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตผ้าครามและนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่ความเป็นสากล
การพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตเนือยนิ่งก้าวสู่ชีวิตแอคทีฟ: นวัตกรรมโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบส่งมอบเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาหารและสมุนไพร ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำโลกบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพการคิดในพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษและ 3 จังหวัดชายแดนใต้
นวัตกรรมโรงเรือนผลิตผักและสมุนไพรการค้าปลอดสารพิษแนวตั้งที่ควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ
ขับเคลื่อนอีสานให้เป็นอาณาจักรมวยไทยด้วยนวัตกรรม
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อคัดกรอง ป้องกันและชะลอโรคไตและโรคไม่ติดต่อที่สัมพันธ์กับโรคไตตั้งแต่ระยะแรก
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวัตกรรมและต้นแบบในการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ยั่งยืนเพือการซ่อมแซมเพื่อการรักษาแผลโดย ต้นแบบแผ่นปิดแผลยับยั้งเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
รูปแบบการจัดการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด : พื้นที่ศึกษา บ้านหนองผือ และบ้านโพธิ์ตาก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารปรับปรุงดินเพื่อลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจนจากดินนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
นวัตกรรมป้องกันโรคผิวหนังในสัตว์ให้มีสุขภาพดีจากสารสกัดธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยีนาโน
ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนสิ่งปฏิกูล
ตำรับยานวัตกรรมจากเทคโนโลยีนาโนเพื่อรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
การผลิตสารสกัดจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีนาโนสำหรับนวัตกรรมป้องกันโรคผิวหนังในสัตว์
นวัตกรรมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหายใจ เพิ่มแรงดันบวกและช่วยขับเสมหะ
Establishment of Thai-Chinese collaboration for study the effect of Thai herbal formulas on estrogenic receptor and innovation development of food supplement from Thai phytoestrogen-containing plants
การจัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยไทย-จีนเพื่อศึกษาผลของพืชในตำรับยาแผนไทยต่อตัวรับเอสโตรเจน และเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชไทยที่เป็นแหล่งของสารไฟโตเอสโตรเจน
Integrated Air Pollution Climate Science and Innovation for Northeastern Thailand : Development of Secondary Source and Chemical Mechanism of PM2.5 Formation from Physical-Chemical reaction of Biogenic Volatile Organic Compounds above Land Surfaces
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามลพิษทางอากาศกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไกการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพเหนือพื้นดิน
Inovation deverlopment for survillance and prevention of health problems associated with particulate matter 2.5 in vulnerble groups
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับฝุ่นละอองขนาดเล็กในกลุ่มประชากรเปราะบาง
Enhancing Economic Value Added of the Fermented Fish Industrys Supply Chain Using Fermented Fish Residues Value Creation Technologies
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า
Innovation in Production of Liquid Organic Fertilizer Derived from Fermented Fish Residue for Adding Value to Residue from Fermented Fish Industry for the Production of Organic Leaf Vegetables
นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวจากกากปลาร้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำปลาร้าสำหรับการผลิตผักทานใบอินทรีย์
Increasing income of farmers growing animal grass by increasing production efficiency from the application of technology innovation and fermented fish residue to create commercial opportunities
การยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศษวัสดุจากกากปลาร้าในการสร้างโอกาสทางการค้า
Creating an Electronic Platform to Evaluate Financial Feasibility, Economic Cost/Benefit, and Marketing Feasibility of the High-Valued Innovative Products Made of Fermented Fish Production’s By-product
การสร้างแพตลฟอร์มอิเล็คโทรนิคเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน ต้นทุน/ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ และความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าสูงที่ทำจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปลรูปปลาร้า
Development of products and healthy menus based on prebiotic, probiotic, synbiotic and plant based protein from mushroom, sunflower seed and legume for health promotion and dietary therapy
โครงการที่ 2 พัฒนานวัตกรรมอาหารพรีไบโอติก/ โพรไบโอติก/ซินไบโอติก/ โปรตีนจากพืช
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption Effect on Stroke Biomarkers
โครงการที่ 6 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง stroke biomarkers
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption Effect on Dementia Biomarkers
โครงการที่ 7 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง dementia biomarkers
Safety assessment and consumption of healthy food innovation on changes in mental wellness biomarkers
โครงการที่ 8 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง mental wellness biomarkers
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption on Changes in Biomarkers Indicating fraility and sarcopenia risks
โครงการที่ 10 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง Biomarkers ที่บ่งชี้ภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อลดลง
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption Effect on immune system
โครงการที่ 11 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง ภูมิคุ้มกัน
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption Effect on cardiovascular biomarkers
โครงการที่ 9 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง cardiovascular biomarkers
"Non Sa-aad model" Developing sustainable agriculture innovations by using community-based, Case study:Kaset dhamma group, Khon Kaen province
"โนนสะอาดโมเดล" การพัฒนานวัตกรรมเกษตรยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ศึกษากรณีกลุ่มเกษตรธรรม จังหวัดขอนแก่น
The Innovation of Assessment on Food Security in Local Community of Farmer-Entrepreneurs
นวัตกรรมการประเมินสภาวะความมั่นคงทางอาหารในชุมชนท้องถิ่นของเกษตรกรผู้ประกอบการ
Developing innovative teaching music to excellence.
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนดนตรีสู่ความเป็นเลิศ
Community innovations for Leveraging Community Management of Sustainable Community Enterprises
การพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถด้านการจัดการการผลิตและการตลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
The research development of the innovation community model
โครงการวิจัยพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ต้นแบบ
Learning Model for Development Coding Skills for Small School Children in the Upper Northeast Thailand for Reduce Inequality with Education Innovation
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ Coding สำหรับเด็กโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมการศึกษา
Teachers Training in Small School with Education Innovation to enhance Coding Skills for Children
การอบรมเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ Coding สำหรับเด็ก
Learning Innovation Model and Management of School to Enhance Future Skills
โมเดลนวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับผู้เรียน
Development of Learning Innovation to Enhance Future Skills
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับผู้เรียน
Development of Learners, Teachers, and Administrators competency for using Learning Innovation to Enhance Future Skills for the World of Tomorrow Students
การพัฒนาสมรรถนะของ ผู้เรียน ครูและผู้บริหาร ในการใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับผู้เรียน
Assessment Competency system of Learner and Teacher to Enhance Future Skills
การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ครูและผู้บริหารของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับผู้เรียน
Effects of Participatory Model Development Implementing in Learning Innovation to Enhance Learners Future Skills
ผลการพัฒนาโมเดลอย่างมีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในอนาคต
Development of learning areas and smart farmers for innovation and Information technology of pharmaceutical processing food and biological substances from agricultural materials
การพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของการแปรรูปเวชภัณฑ์ อาหารและสารชีวภาพจากวัสดุเกษตร
Biotechnology innovation and DNA markers to restore and assessment of biological activity of Som phulangka the critically endangered endemic plants in the Naka cave
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อฟื้นฟูและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของโสมภูลังกาพืชถิ่นเดียวที่ใกล้สูญพันธุ์ยิ่งของถ้ำนาคา
Innovation Model on Upgrading Capacity Of Cultural Health Community Based Tourism Under Social Enterprise Concept for Create Full Circle Pattern On Value Added of Humanity Capital in Sustainable Special Economic Corridor.
รูปแบบนวัตกรรมการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนการท่องเที่ยวสุขภาพเชิงวิถีไทย ภายใต้แนวคิด Social Enterprise เพื่อส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของทุนมนุษย์แบบครบวงจรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน
Supporting Elders’ Quality Of Life with Mobile Application Brain Gym Conquer Alzheimers
การยกระดับชีวิตผู้สูงวัยด้วยนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น Brain Gym พิชิตอัลไซเมอร์
Innovation of seamless and comprehensive care system for chronic kidney disease
นวัตกรรมและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบไร้รอยต่อและยั่งยืน
Innovation to improve perception in risk of particulate matter 2.5 affecting on health
นวัตกรรมเพื่่อเสริมสร้างการรับรู้ความเสี่ยงของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
Design and Development of Innovative Smart Application Software for Optimization of Waste Management by Metaheuristic Algorithms
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมซอฟแวร์แอปพลิเคชันอัจฉริยะสำหรับการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมที่สุดด้วยขั้นตอนวิธีการเมตาฮิวริสติก
Promoting the occupation of livestock that use less water in drought areas by the KKU1 chicken breed innovation
การส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ที่ใช้น้ำน้อยในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยใช้นวัตกรรมพันธุ์ไก่ KKU1
Development of Inovative Rice Bran Utilization for Nursery Piglets
การพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากรำสำหรับสุกรอนุบาล
Air pollution network monitoring and treatment system
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและป้องกันตัวเองจากมลพิษอากาศ
Innovation for improving system and cost reduction in the production of biojet fuel from crude palm oil
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต้นแบบและการลดต้นทุนในการผลิตไบโอเจทจากน้ำมันปาล์มดิบ
Developmental of herbals food supplement: a case study of Kaempferia parviflora extract and Siamese crocodile blood for food health innovation of Thai
การพัฒนาอาหารเสริมจากสมุนไพรไทย : กรณีสารสกัดกระชายดำและเลือดจระเข้สยามเพื่อให้เป็นนวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพของคนไทย
Development of innovative antimicrobial peptide production from black soldier fly larva, Hermetia illucens against broiler pathogen
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ต้านจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคไก่จากหนอนแมลงโปรตีน
Thai traditional product, herbal formula, Thai medicinal plant, neurodegenerative
การพัฒนานวัตกรรมตำรับยาจากสมุนไพรไทย
Innovation Management for Esan Excellence Center of Herbal (EECH)
การบริหารจัดการนวัตกรรมสำหรับศูนย์ความเป็นเลิศมาตรฐานสมุนไพรแบบครบวงจรแห่งภาคอีสาน
Research and innovation of sensors and analytical test kits for controlled substances in food, agricultural products and agricultural industry
การวิจัยและนวัตกรรมเซนเซอร์และชุดตรวจวิเคราะห์สารควบคุมในอาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Technology and Innovation in Production of Liquid Organic Fertilizer Derived from Fermented Fish Residue to Create Value of the Residue from Fermented Fish Industry for the Production of Organic Leafy Vegetables
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวจากกากปลาร้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำปลาร้าสำหรับการผลิตผักทานใบอินทรีย์
Production of innovative point of care immunochromatographic test prototype for diagnosis of human amoebiasis: available as commercial product
การผลิตนวัตกรรมชุดทดสอบข้างเตียงต้นแบบ ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิก เทสต์ เพื่อวินิจฉัยโรคอะมีไบเอสีส (บิดมีตัว) : ผลิตภัณฑ์พร้อมสู่เชิงพาณิชย์
Innovation of health food development: Instant veggie powder
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ : ผักผงชนิดชงละลาย
Smart Surveillance and Warning System using Artificial Intelligence for Effective Control of Mosquito-Borne Diseases
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมโรคที่เกิดจากยุง
Innovative development of novel nanocurcumin for prevention and treatment of cholangiocarcinoma, non-alcoholic fatty liver disease and pet skin diseases
นวัตกรรมการพัฒนาอนุภาคนาโนเคอร์คูมินรูปแบบใหม่ สำหรับป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ไขมันพอกตับ และครีมรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
Model and Innovation for The New Normal in Education: Online Personalized Learning Environment to enhance Competency and Learning Outcome for K-12 Education
รูปแบบและนวัตกรรมการศึกษาปกติวิถีใหม่: สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ส่วนบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา
Preparing for Risk Society: Risk Management System and Innovation in Coping with the Crisis of COVID-19 Pandemic in Thailand
สังคมเสี่ยงภัย: ระบบบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมเพื่อการจัดการวิกฤตโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID- 19) สำหรับประเทศไทย
Promotionof Technology and Innovation applied with Solar-cellin Cassava Production in Late-Rainy Season for Increasing Yield and Income forSmall-holder Farmers
การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์กับพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตมันสำปะหลังปลายฤดูฝนต้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้เกษตรกร
Innovative development of derivative from sesamin, sesamolin, and sesamol by prodrug and liposomal delivery approach to enhance the uptake and activity in melanoma cells
นวัตกรรมการพัฒนาสารอนุพันธ์จากเซซามิน เซซาโมลิน และเซซามอล โดยวิธีการทำเป็นโปร-ดรัก และการนำส่งแบบไลโปโซมเพื่อเพิ่มการดูดซึมและการออกฤทธิ์ในเซลล์มะเร็งผิวหนัง
Innovation Management Model Local Gastronomy Tourism quot;Khao Suan Kwang Grilled Chickenquot; in The Dimension Creative Economy
นวัตกรรมการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ldquo;ไก่ย่างเขาสวนกวางrdquo; ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
An innovative recycling process silicon solar cells for high performance anode materials in lithium ion batteries
นวัตกรรมการรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนสำหรับวัสดุแอโนดศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
Research and innovation of nanocurcumin for health benefits in small animal and skin diseases treatment in pets
การวิจัยและนวัตกรรมนาโนเคอร์คูมินสำหรับอาหารสุขภาพในสัตว์เล็กและโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
A development model of production systems and management of safety vegetable production by applying technology and innovation towards smart farmers to raise income and develop sustainable communities.
รูปแบบการพัฒนาระบบการผลิตและจัดการการปลูกผักปลอดภัยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ smart farmer ในการยกระดับรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
Functional Ingredient: 5-aminolevulinic Acid (5-ALA) Driving Shrimp Feed Innovation for Pacific White Shrimp Production in the Inland Low-Salinity Culture
วัตถุดิบอาหารฟังก์ชั่น: 5-aminolevulinic acid (5-ALA) ต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งขาวในการเลี้ยงที่ความเค็มต่ำ
Medical innovation test kit for screening of liver fluke infection : A new process to reduce risk of bile duct cancer
นวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : ขบวนการใหม่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
The innovative potential use of Aloe vera and Curcuma comosa in goat breeders
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ว่านหางจระเข้และว่านชักมดลูกในแพะพ่อแม่พันธุ์
Innovation of omega fatty acids and synchronized ovulation in lactating cows for greater competitiveness of Thai dairy industry
นวัตกรรมกรดไขมันโอเมกาและการเหนี่ยวนำการตกไข่โคนมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนม
Enhancing Potential of Farmers From Applied Use New Innovation Agricultures.
การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
Development of alternative health food product from edible insects
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพจากแมลงกินได้
Innovation development of the health food product from Thai rat-tailed radish
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักขี้หูด
Developing smart farmers innovative products from Kaowong Kalasin sticky rice and agricultural materials
การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนจากข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ และวัสดุเกษตร
Building a strong social-entrepreneur network and a contemporary innovation of the value chain and supply chain process from the waste of mango processing industry
การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและนวัตกรรมกระบวนการห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วงแนวใหม่
Development of Learning Innovation Based on Technology-Enabled Active Learning (TEAL) for Transform Creative Classroom and Implementation on Student Learning and Teacher’s Teaching in Thai School Context
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบที่ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนสู่ชั้นเรียนเชิงสร้างสรรค์และการนำสู่ปฏิบัติต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูในบริบทประเทศไทย
Colorimetric detectionof gold nanoparticles forABO-RhD blood grouping and red cell antigen typing using paper-based smart test
นวัตกรรมกระดาษเพื่อตรวจหาหมู่เลือดในระบบเอบีโออาร์เอชและตรวจหาแอนติเจนบนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดแดงโดยตรวจวัดสีของอนุภาคนาโนทองคำ
Jointed Development and Innovation of Thailand-South Korea Partnership in Circular Economy Platform for Sustainable Cognitive City
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในการสร้างนวัตกรรมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเมืองฉลาดรู้ที่ยั่งยืน
Innovative Online Sales Management Channels and Business Strategies for Ugly Vegetables
นวัตกรรมการจัดการช่องทางการขายแบบออนไลน์และกลยุทธทางธุรกิจสำหรับผักน่าเกลียด
Funding Mechanism Innovation of Program Management Unit B: Cluster and Consortium Management
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เตียม
Study of feeding innovation for ruminants with fresh cassava root
การศึกษานวัตกรรมการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยมันสำปะหลังสด
A prototype of cassava production and cassava starch industry with appropriate management and Technological Innovations for Improving the economy, Sustainable Society and Environment
ต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังด้วยการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Innovation of the ready-to-use Andrographis extract having dissolution and intestinal permeation improvement of andrographolide by application of liquisolid technique
นวัตกรรมสารสกัดฟ้าทะลายโจรพร้อมใช้ที่มีการปรับปรุงการละลายและการซึมผ่านลำไส้ของแอนโดรกราโฟไลด์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคลิควิโซลิด
Model and learning innovation integrate coding & computational thinking skill for advance level
โมเดลและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & Computational Thinking Skill สำหรับระดับ Advance
Glycated albumin Smart Test : Innovative device for monitoring of diabetes mellitus by Electrochemical aptasensor
ไกลเคทเตดอัลบูมินสมาร์ทเทสท์: นวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อติดตามผู้ป่วยเบาหวานด้วยแอปตาเซ็นเซอร์ร่วมกับวิธีทางเคมีไฟฟ้า
Innovative Design of Functional Plant-Based Seafood using 3D Food Printing Technology for Future Food Sustainability.
การออกแบบนวัตกรรมอาหารทะเลฟังก์ชันจากพืชด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ สำหรับอาหารอนาคตที่ยั่งยืน
Innovative analytical platforms and contamination mapping for monitoring of toxic substances in water resources
นวัตกรรมการวิเคราะห์และการทำแผนที่การปนเปื้อนสำหรับเฝ้าระวังสารพิษในแหล่งน้ำ
Smart Learning Innovation and Model for Learners’ Competencies Development in the Digital Environment
รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
Gastronomy Tourism Innovation Management Model Thai Lua local by using Salt Ancient community identity as a based.
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นไทยลัวะโดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนบ่อเกลือเป็นฐาน
Prototype Innovation Development for Diagnosing Physical Geometry of Railway Track
การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสำหรับการตรวจวิเคราะห์สภาพทางเรขาคณิตของรางรถไฟ
Gastronomy Tourism Innovation Model of MICE Home Stay in the Creative I-san Culture Communities Dimension
รูปแบบนวัตกรรมเชิงอาหารของ MICE โฮมสเตย์ ในมิติวัฒนธรรมชุมชนอีสานอย่างสร้างสรรค์
Lesson learned of Water Hazards, Knowledge Base and Innovation Development for an Integrated Water Resources Management: Water Crisis Projection in Northeastern Thailand
ถอดบทเรียนภัยพิบัติน้ำ พัฒนาความรู้ฐานและต่อยอดนวัตกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาพฉายวิกฤติน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Research and development of innovative precision agriculture technology for sustainable production of high-quality mangoes (Nam-Dok-Mai)
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรแบบแม่นยำเพื่อการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
Promotion Project of soilless culture or hydroponic innovation application for increasing farmer’s income
โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมด้านการปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์มาใช้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร
Innovation, Behavior, Law: Preventing Crime in Hospitals
นวัตกรรม พฤติกรรม กฎหมาย: ป้องกันอาชญากรรมในโรงพยาบาล
Inequality Reduction of Grassroots Economy Development for the Influenced community by Urbanized Expansion Based on CBR (Community-Based Research) Knowledge and Innovation, a Case Study of Ban Muang, Ban Thum Sub-district, Mueang District, Khon Kaen Province.
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของเมือง โดยฐานความรู้และนวัตกรรมงานวิจัยท้องถิ่น กรณีบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Digital learning platform for music.
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับดนตรี
Consumer-Centered New Product Development of Functional Food From Cricket Protein Using Design Thinking to Expedite Market Acceptance and Success of Food Innovation Commercialization
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทอาหารฟังก์ชั่นจากโปรตีนจิ้งหรีดผ่านความคิดเห็นของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางด้วยแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มความเร็วและโอกาสความสำเร็จของการนำนวัตกรรมอาหารสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
The Development of Prevention Risks from Migration to Work Abroad Innovation of Isan Community
การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศของชุมชนอีสาน
Effects of the innovation medication box “KKU-TB-BOX” on adherence in tuberculosis patients
ประสิทธิผลของนวัตกรรมกล่องยาแบบแจ้งเตือน “KKU-TB-BOX” ต่อการยึดมั่นในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด
E-Waste Management Platform: Management Information System Transforming Mango Manufacturing Wastes to Creative Art Products
E-Waste Management Platform: ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการแปลงเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะสร้างสรรค์
Analysis of chloroplast genomes, phytochemicals, toxicities and activities of leading to aged/elderly innovation
การวิเคราะห์จีโนมของคลอโรพลาสต์ สารพฤกษเคมี พิษ และฤทธิ์ของพืชสกุล Justicia และ Persicaria เพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย
The Development of Creative Community for Eco-Tourism Village: Ban Chikokkor, Muangpia, Banphai, Khonkaen
โครงการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์เพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
Innovative development of culture materials to prevent PM2.5 and heavy metal substances with Bio sensor in different seasons
การพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุพื้นเมืองป้องกันฝุ่น PM2.5 และสารโลหะหนัก พร้อมชุดตรวจ Bio sensor ในฤดูกาลต่าง ๆ
Community-Based Small Size Water Source Utilization Innovation Development for Sustainable Agriculture Promotion: Case Study of the Kasettham Group Khon Kaen Province
การพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน: ศึกษากรณีกลุ่มเกษตรธรรม จังหวัดขอนแก่น
Developing Mechanisms to Drive Innovative Schools for Basic Education School
การพัฒนากลไกขับเคลื่อนสู่โรงเรียนนวัตกรรมสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Developing innovation to move forward related capacity between air quality PM 2.5 and health among population in North East Thailand
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพอากาศ PM 2.5 และสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
An Open Circular Economy Innovation Ecosystem and the Financial Feasibility Criterion of Product Platforming for Thai SMEs to Create New Value from Wastes
การจัดการระบบนิเวศน์นวัตกรรมหมุนเวียนเศรษฐกิจแบบเปิด และเกณฑ์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการสร้างแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์สำหรับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเทศไทยเพื่อสร้างมูลค่าใหม่จากสิ่งเหลือใช้
An open circular innovation ecosystem and the financial feasibility criterion of product platforming for Thai SMEs to create new value from wastes
ระบบนิเวศน์นวัตกรรมหมุนเวียนแบบเปิดและเกณฑ์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการสร้างแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์สำหรับ SMEs ในประเทศไทยเพื่อสร้างมูลค่าใหม่จากสิ่งเหลือใช้
Learning Innovation and System Management Model for Learners’ Digital Competencies Development in the New Normal Environment
นวัตกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเชิงระบบสำหรับการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของผู้เรียนในสภาวะปกติวิถีใหม่
Digital platform for the development of smart people lifelong learning skills
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมือง
Digital platform and collaborative management model for the development of smart people lifelong learning skills
แพลตฟอร์มดิจิทัลและรูปแบบความร่วมมือในการจัดการเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมือง
Collaborative management model for the development of smart people lifelong learning skills
รูปแบบความร่วมมือในการจัดการเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมือง
Model and Innovation Learning integrate with Coding & Computational Thinking Skill for Pre-Intermediate level
โมเดลและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & Computational Thinking Skill สำหรับระดับ Pre-Intermediate
Model and Innovation Learning integrate with Coding & Computational Thinking Skill to Create Youth Innovator for Digital era
โมเดลและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & Computational Thinking Skill เพื่อสร้างยุวนวัตกร สำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัล
Model and Innovation Learning integrate with Coding & Computational Thinking Skill for Beginner level
โมเดลและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & Computational Thinking Skill สำหรับระดับ Beginner
Model and Innovation Learning integrate with Coding & Computational Thinking Skill for Intermediate level
โมเดลและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & Computational Thinking Skill สำหรับระดับ Intermediate
Digital Learning Innovation for Deveplopment of Learners’ Digital Competencies in the New Normal Environment
นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของผู้เรียนในสภาวะปกติวิถีใหม่
The systematic management model for developing learners digital competence in a new normal
รูปแบบการจัดการเชิงระบบสำหรับการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของผู้เรียนในสภาวะปกติวิถีใหม่
Innovation Management Model Local Gastronomy Tourism "Khao Suan Kwang Grilled Chicken" in The Dimension Creative Economy
นวัตกรรมการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น “ไก่ย่างเขาสวนกวาง” ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Social Innovation Model Development for Promote Participatory Garbage and Waste Management in Urban Community
โครงการพัฒนาตัวแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียในชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม
Social Innovation Development for Sustainable Garbage and Waste Management in Urban Community
การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อจัดการขยะและของเสียในชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
Resilient building of a climate- vulnerable community to climate variability and change conditions on agricultural water management
การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนที่อ่อนไหวต่อสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
gyro-rocking doll
นวัตกรรมตุ๊กตาล้มลุกผลิตไฟฟ้า เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงาน
a novel vertical axis wind turbine integrated with solar energy
นวัตกรรมกังหันลมแกนตั้งความเร็วลมต่ำ ที่ทำงานโดยแรงลมจากยานยนต์ เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงาน ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Innovative green energy harvesting devices for sustainable society
นวัตกรรม อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานสีเขียวเพื่อความยั่งยืนของสังคม
Innovation for surveillance and improvement of water pollution and contaminated toxic substances for prevention and reduction of chronic kidney disease in the northeastern Thailand
นวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ปนเปื้อนมลสาร เพื่อป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
innovation for grading and maintained quality of premium grade marian plum fruit
นวัตกรรมการคัดแยกเกรดและยืดอายุมะยงชิดเกรดพรีเมียม
Developing Big Data and Innovations of Smart Curriculum, Pedagogy, and Assessment through Artificial Intelligence for Supporting Management in Covid-19 Pandemic and New Incidence of Disease
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมด้านหลักสูตร การสอน และการประเมินอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการบริหารจัดการ Covid-19 และโรคอุบัติการณ์ใหม่
Innovation of Telehealth System for Seamless and Comprehensive Chronic Kidney Disease Care
นวัตกรรมการดูแลระบบสาธารณสุขระยะไกลเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบไร้รอยต่อและยั่งยืน
The Development of Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) Culture toward Innovative School in Compulsory Education
การพัฒนาวัฒนธรรมความรู้ในการสอนจำพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) สู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรมในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Building a Civic Culture, Innovation of Thai Democracy Development : Towards Enhancing the Human Quality in 21 Century
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง นวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
Innovative sample preparation kits for analysis and monitoring of carbamate and organophosphorus pesticide contamination in water resources
นวัตกรรมชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตและออร์กาโนฟอสฟอรัสและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ
Analysis of phytochemicals, toxicities and activities of genera Justicia and Persicaria leading to aged/elderly innovation
การวิเคราะห์สารพฤกษเคมี พิษ และฤทธิ์ของพืชสกุล Justicia และ Persicaria เพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย
Innovation Improvement of Water Treatment Process for the Removal of Disinfection By-products Formation Potential Using Magnetic Ion Exchange (MIEX) Resin and Combined Chlorine Dioxide/Chlorine as Disinfectants
นวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อลดศักยภาพในการเกิดสารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค โดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กและ การใช้สารฆ่าเชื้อโรคแบบผสมผสานคลอรีนไดออกไซด์/คลอรีน
Innovative analytical technology based on bio-based molecularly imprinted polymers for functional food ingredients
นวัตกรรมเทคโนโลยีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ในอาหารโดยอาศัยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลจากสารชีวภาพ
The development of innovative ergonomics device to prevent and reduce back/neck pain among smartphone users
การพัฒนานวัตกรรมทางด้านการยศาสตร์ เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวดหลัง/ปวดคอ ในผู้ใช้สมาร์ทโฟน
The Assessment of Social Return on the Development of Integrated Curriculum through Social Innovation to Garbage and Waste management in Sustainable Urban Community
โครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนพัฒนาหลักสูตรบูรณาการผ่านนวัตกรรมทางสังคมเพื่อจัดการขยะและของเสียในชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
Researcher : 142 record
รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง
Associated Medical Science
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
Business Administration (NKC)
รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา
Associated Medical Science
ผศ.ดร.ลักขณา มาทอ
Associated Medical Science
ศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
Medicine
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
Medicine
ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
Education
รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์
Education
อ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ
Education
รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต
Education
รศ.ดร.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
Medicine
รศ.ดร.ทพ. จรินทร์ ปภังกรกิจ
Dentistry
รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
Associated Medical Science
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
Agriculture
ผศ.ดร.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์
Veterinary Medicine
นายชวิศ เกตุแก้ว
International College
รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท
Research Institute of Strategy and Coordination for Northeastern Development
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Technology
รองศาสตราจารย์ ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
Engineering
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Agriculture
นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน์
Pharmaceutical Sciences
นายฉัตรชัย พิมพศักดิ์
Associated Medical Science
นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร
Technology
นางสาวรัตนา จันทร์เทาว์
Humanities and Social Sciences
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง
Agriculture
รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์
Associated Medical Science
ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์
Science
อ. วิภาวี ทูคำมี
Medicine
รศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
Medicine
อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
Not specified
นายพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
College of Local Administration
นายสถาพร เริงธรรม
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
Pharmaceutical Sciences
นายวิทยา อมรกิจบำรุง
Science
นางสาวทกมล หรรษาวงศ์
Associated Medical Science
รองศาสตราจารย์ พนกฤษณ คลังบุญครอง
Engineering
นายพุทธรักษ์ ปราบนอก
Humanities and Social Sciences
นายวันชัย มาลีวงษ์
Medicine
นางสาวฐิรชญา ชัยเกษม
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
Associated Medical Science
นายบัวพันธ์ พรหมพักพิง
Humanities and Social Sciences
ศาสตราจารย์ บรรจบ ศรีภา
Medicine
รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์
Agriculture
ผศ. ดร. อนุชา โสมาบุตร
Education
นางสาวรุ่งอรุณ บุญสายันต์
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
Pharmaceutical Sciences
นางสาวรักชนก แสงภักดีจิต
Business Administration (NKC)
นางสาวรักชนก แสงภักดีจิต
Not specified
ดร. ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
Not specified
นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Humanities and Social Sciences
นางสาวดลฤทัย โกวรรธนะกุล
Business Administration and Accountancy
นายวัชรพล ศิริสุวิไล
Humanities and Social Sciences
นางณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
Applied Science and Engineering
ผศ. สุภาพร มัชฌิมะปุระ
Medicine
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณินี นฤธาราดลย์
International College
รศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ
Associated Medical Science
นางสาวแก้วตา จันทรานุสรณ์
Not specified
นายไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Education
นายชานนท์ ลาภจิตร
Agriculture
นายประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
Economics
รศ.ดร.พญ. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
Medicine
รศ.นพ. ชลธิป พงศ์สกุล
Medicine
รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
Engineering
ผศ. ดร. อัมพร แซ่เอียว
Technology
ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
Agriculture
ผศ.ดร. จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
Veterinary Medicine
นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ
Public Health
นางสาวรวยริน ชนาวิรัตน์
Associated Medical Science
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง
Science
นางสมสมร แก้วบริสุทธิ์
Agriculture
ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
Agriculture
รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู
Agriculture
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิศ เกตุแก้ว
International College
รศ. สมศักดิ์ เทียมเก่า
Medicine
นางพูนศรี รังษีขจี
Medicine
เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์
Medicine
ศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล
Medicine
นายธงชัย ประฏิภาณวัตร
Not specified
นางสาววณิชชา ณรงค์ชัย
Humanities and Social Sciences
นายพงษ์พิทยา สัพโส
Fine and Applied Arts
นางสาวกฤตพา แสนชัยธร
Business Administration and Accountancy
นางพรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
Education
นางสุมาลี ชัยเจริญ
Education
นายศราวุธ จักรเป็ง
Education
นางสาวประกฤติยา ทักษิโณ
Education
นายณัฐพล มีแก้ว
Education
รศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ
Agriculture
นางสาวอาภากร สกุลสถาพร
Applied Science and Engineering
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา วงศ์ศีลธรรม
Applied Science and Engineering
ผศ.สพ.ญ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
Agriculture
ดร. แวววรี บุญเทียม
Agriculture
อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์
Engineering
รศ. ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร
Technology
ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา
Science
นางสาวรจนา บุระคำ
Science
รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ
Engineering
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ
Medicine
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร
Education
นางสาวรักชนก ชำนาญมาก
Humanities and Social Sciences
นายยุทธนากร คณะพันธ์
Not specified
รศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย
Agriculture
รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
Agriculture
รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
Agriculture
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน
Engineering
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
ดร. พรสุดา มาระมิ่ง
Associated Medical Science
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง
Agriculture
นายปรเมศ บรรเทิง
Agriculture
นางสาวนภภัค ใจภักดี
Pharmaceutical Sciences
ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
Humanities and Social Sciences
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม
รองศาสตราจารย์ พนกฤษณ คลังบุญครอง
นายณัฐวุฒิ หอมทอง
Technology
รศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม
Engineering
รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู
นายณรงค์ เกียรติคุณวงศ์
College of Local Administration
นายหิรัญ แสวงแก้ว
Research for Social Development Institute
ดร. บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ
College of Graduate Study in Management
นางดุษฏี อายุวัฒน์
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร
Nursing
ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช
Science
นายพรณรงค์ ชาญนุวงศ์
Architecture
นางพรพรรณ สกุลคู
Public Health
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
Education
นายวุทิวัชฒ์ จิตจักร
International College
นายศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม
College of Local Administration
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์
Education
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมะ แขวงเมือง
Education
นายธีรเดช มานะกุล
Humanities and Social Sciences
ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
Agriculture
รศ. อำนาจ สุขศรี
ศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
ศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
Engineering
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
นางสาวพัชรี จันทร์เพ็ง
Education
นายพรอัมรินทร์ พรหมเกิด
Humanities and Social Sciences
ดร. รุ่งลาวัลย์ สุดมูล
น.ส. ปณิธาน จูฑาพร
Engineering
นางรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
Associated Medical Science
นายจักรกฤช เจียวิริยบุญญา