Research Project : 86 record
Development of gold nanoparticles for cervical carcinoma prevention and therapy
การพัฒนาอนุภาคทองนาโนจากนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีสำหรับป้องกันและรักษามะเร็งปากมดลูก
Product Development and Market Testing of Dietary Supplement Products from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice for Commercialization
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
THE PERFORMANCE OF THAI MANUFACTURING SMES: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) APPROACH
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย : การวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล
The development of innovations, assessments and treatments for people with movement impairments
การพัฒนานวัตกรรม วิธีการตรวจประเมิน และการรักษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
The development of assessments and treatments for patients with spinal cord injury, patients with cerebrovascular accident and older adults
การพัฒนาการตรวจประเมินและการรักษาสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุ
The development of innovation and comparison on effects of providing visual feedback during sit-to-stand in ambulatory patients with spinal cord injury
การพัฒนานวัตกรรมและเปรียบเทียบผลการให้ข้อมูลป้อนกลับทางสายตาขณะลุกขึ้นยืนในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่สามารถเดินได้
Pluripotent gene Oct4 and innovative strategy for cholangiocarcinoma treatment
ยีน pluripotentOct4 และยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Innovative strategies for cholangiocarcinoma treatment and novel biomarkers for evaluation of Opisthorchiasis elimination
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
Pluripotent gene Oct4 and innovative strategy for cholangiocarcinoma treatment
ยีน pluripotentOct4 และยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Indicator Development of Studentsrsquo; Learning and InnovationSkills for the 21st Century.
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
Developing Teachersrsquo; Learning Management for the Developmentof Studentsrsquo; Learning and Innovation Skills for the 21st Century.
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
Developing Teacher Leadership to Enhance Studentsrsquo; Learning and Innovation Skills for the 21st Century.
การพัฒนาภาวะผู้นำครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
The Results of Development of Learning Management for enhance Studentsrsquo; Learning and Innovation Skills for the 21st Century.
ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
Research and Development of Students Learning and Innovation Skills for the 21st Century.
การวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
The development of assessments and treatments for patients with spinal cord injury, patients with cerebrovascular accident and older adults
การพัฒนาการตรวจประเมินและการรักษาสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุ
Innovative strategies for cholangiocarcinoma treatment and novel biomarkers for evaluation of Opisthorchiasis elimination
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
การพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand: CKDNET
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Innovation for the elderly with mastication and swallowing problems
การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและกลืน
Integrative study on the second and the third versions of tilting bed for bed ridden elderly
โครงการวิจัยบูรณาการและต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เตียงช่วยพลิก ตัวผู้สูงอายุติดเตียง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
Innovation of poison-free vegetable production with high value under agricultural-digital system
นวัตกรรมระบบการผลิตผักพืชอาหารปลอดภัยที่มีมูลค่าสูงด้วยระบบเกษตรดิจิทัล
Selection of probiotic Bifidobacteriums spp. from pig feces
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การใช้กล้วยน้ำว้าและเศษเหลือกล้วยน้ำว้า ร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Bifidobacteria) เพื่อใช้ในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนากลยุทธส่วนผสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปปลาน้ำจืด และการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับรูปแบบการบริหารจัดการส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปปลาน้ำจืดเชิงบูรณาการ
โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีไส้เดือนดินในเพื่อการจัดการของเสีย ความปลอดภัยของอาหาร ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดความยากจน สร้างมูลค่าเพิ่ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนา ส่งเสริม นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
การศึกษาคุณสมบัติของขุยไส้เดือนดินและเมือกไส้เดือนดินในสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 4 เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการระบายเสมหะและแนวปฏิบัติทางคลินิกในการเลือกเทคนิคการระบายเสมหะสำหรับผู้ที่มีและไม่มีภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (ระยะที่ 1.1 กลไกและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของเทคนิคการเคาะและแรงดันบวกขณะหายใจออก)
การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์แบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
การพัฒนานวัตกรรมแบบเรียนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในภาคอีสาน
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงกินขยะอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านอาหารสัตว์และสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม
แอพพลิเคชั่นกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันและบำบัดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมในผู้สูงวัย
การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์ดิจิทัล (Digital thesaurus) เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง
การยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศชุมชนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน
โครงการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ พื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพกลุ่มพรีไบโอติก โปรไบโอติก และ เมนูอาหารอีสานเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
นวัตกรรมต้นแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการด้วยแนวการสร้างเสริมสุขภาพบนวิถีท้องถิ่นไทยแบบยั่งยืน
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างแม่นยำ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพื่อลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในภาคการเกษตรและของประเทศไทย ศึกษากรณี: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพื่อลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในภาคการเกษตรและของประเทศไทย ศึกษากรณี: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนานักวิจัยมืออาชีพหลังปริญญาโทและหลังปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูง
การใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา CO2 ขยะอุตสาหกรรมจากแผงโซล่าร์เซลล์หมดอายุและขยะจากภาคการเกษตร
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวในประชากรวัยทำงานและผู้สูงวัยที่มีข้อเท้าไม่มั่นคง
โครงการวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อปลูกฝังค่านิยมเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการทางพุทธศาสนา (Development of Social Innovation to Cultivate Environmental Values Through the Buddhist Process)
นวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : แนวทางใหม่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพสำหรับประชากรทุกช่วงวัยในยุคดิจิทัล
การพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถด้านการจัดการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
การพัฒนานวัตกรรมการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและภาวะเมตาบอลิกในภาคอีสานแบบบูรณาการ
นวัตกรรมในการจัดการขยะชุมชน: ประสบการณ์และการขยายผลเชิงพื้นที่
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและลดความเหลื่อมล้ำ
นวัตกรรมการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ไก่ย่างเขาสวนกวาง ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และการขยายผลไปสู่เกษตรกรใหม่เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์ GAP การประกันคุณภาพ GMP และพัฒนาไปสู่ BCG Model ในอนาคต
การพัฒนาผักแผ่นอาหารเพื่อสุขภาพจากผักขี้หูดที่มีสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูง
การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เส้นทางที่ 9 จ. หนองคาย
การพัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนรอบๆ วังบัวแดง อ.เมือง จ.หนองคาย
การพัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นเป็นฐาน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
การพัฒนานวองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในรูปแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในสังคมอีสาน
โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชาวต่างชาติในพื้นที่ภาคอีสาน (Innovation Development for Foreign Student’s Participation in Environmental Management in Isan Area)
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยววังบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตผ้าครามและนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่ความเป็นสากล
การพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตเนือยนิ่งก้าวสู่ชีวิตแอคทีฟ: นวัตกรรมโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบส่งมอบเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาหารและสมุนไพร ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำโลกบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพการคิดในพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษและ 3 จังหวัดชายแดนใต้
นวัตกรรมโรงเรือนผลิตผักและสมุนไพรการค้าปลอดสารพิษแนวตั้งที่ควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ
ขับเคลื่อนอีสานให้เป็นอาณาจักรมวยไทยด้วยนวัตกรรม
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อคัดกรอง ป้องกันและชะลอโรคไตและโรคไม่ติดต่อที่สัมพันธ์กับโรคไตตั้งแต่ระยะแรก
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวัตกรรมและต้นแบบในการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ยั่งยืนเพือการซ่อมแซมเพื่อการรักษาแผลโดย ต้นแบบแผ่นปิดแผลยับยั้งเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
รูปแบบการจัดการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด : พื้นที่ศึกษา บ้านหนองผือ และบ้านโพธิ์ตาก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารปรับปรุงดินเพื่อลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจนจากดินนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
นวัตกรรมป้องกันโรคผิวหนังในสัตว์ให้มีสุขภาพดีจากสารสกัดธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยีนาโน
ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนสิ่งปฏิกูล
ตำรับยานวัตกรรมจากเทคโนโลยีนาโนเพื่อรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
การผลิตสารสกัดจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีนาโนสำหรับนวัตกรรมป้องกันโรคผิวหนังในสัตว์
นวัตกรรมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหายใจ เพิ่มแรงดันบวกและช่วยขับเสมหะ
Researcher : 70 record
รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง
Associated Medical Science
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
Business Administration (NKC)
รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา
Associated Medical Science
ผศ.ดร.ลักขณา มาทอ
Associated Medical Science
ศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
Medicine
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
Medicine
ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
Education
รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์
Education
อ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ
Education
รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต
Education
รศ.ดร.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
Medicine
รศ.ดร.ทพ. จรินทร์ ปภังกรกิจ
Dentistry
รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
Associated Medical Science
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
Agriculture
ผศ.ดร.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์
Veterinary Medicine
นายชวิศ เกตุแก้ว
International College
รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท
Research Institute of Strategy and Coordination for Northeastern Development
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Technology
รองศาสตราจารย์ ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
Engineering
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Agriculture
นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน์
Pharmaceutical Sciences
นายฉัตรชัย พิมพศักดิ์
Associated Medical Science
นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร
Technology
นางสาวรัตนา จันทร์เทาว์
Humanities and Social Sciences
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง
Agriculture
รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์
Associated Medical Science
ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์
Science
อ. วิภาวี ทูคำมี
Medicine
รศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
Medicine
อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
Not specified
นายพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
College of Local Administration
นายสถาพร เริงธรรม
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
Pharmaceutical Sciences
นายวิทยา อมรกิจบำรุง
Science
นางสาวทกมล หรรษาวงศ์
Associated Medical Science
รองศาสตราจารย์ พนกฤษณ คลังบุญครอง
Engineering
นายพุทธรักษ์ ปราบนอก
Humanities and Social Sciences
นายวันชัย มาลีวงษ์
Medicine
นางสาวฐิรชญา ชัยเกษม
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
Associated Medical Science
นายบัวพันธ์ พรหมพักพิง
Humanities and Social Sciences
ศาสตราจารย์ บรรจบ ศรีภา
Medicine
รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์
Agriculture
ผศ. ดร. อนุชา โสมาบุตร
Education
นางสาวรุ่งอรุณ บุญสายันต์
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
Pharmaceutical Sciences
นางสาวรักชนก แสงภักดีจิต
Business Administration (NKC)
นางสาวรักชนก แสงภักดีจิต
Not specified
ดร. ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
Not specified
นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Humanities and Social Sciences
นางสาวดลฤทัย โกวรรธนะกุล
Business Administration and Accountancy
นายวัชรพล ศิริสุวิไล
Humanities and Social Sciences
นางณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
Applied Science and Engineering
ผศ. สุภาพร มัชฌิมะปุระ
Medicine
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณินี นฤธาราดลย์
International College
รศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ
Associated Medical Science
นางสาวแก้วตา จันทรานุสรณ์
Not specified
นายไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Education
นายชานนท์ ลาภจิตร
Agriculture
นายประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
Economics
รศ.ดร.พญ. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
Medicine
รศ.นพ. ชลธิป พงศ์สกุล
Medicine
รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
Engineering
ผศ. ดร. อัมพร แซ่เอียว
Technology
ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
Agriculture
ผศ.ดร. จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
Veterinary Medicine
นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ
Public Health
นางสาวรวยริน ชนาวิรัตน์
Associated Medical Science