Research Project : 30 record
Health foods derived from fish muscle and byproducts of Nile tilapia processing
อาหารสุขภาพจากเนื้อปลานิลและผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูปปลานิล
Quality improvement of frozen fish patties derived from byproducts of Nile tilapia filleting by coating with rice bran protein edible filmอ
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อปลาขึ้นรูปแช่แข็งจากเศษเหลือการตัดแต่งเนื้อปลานิลแล่โดยเคลือบหุ้มด้วยฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนรำข้าว
Effects of Spent Wash Liquor on Nutrients Loading and Water Quality in Nam Phong Watershed and Its Toxicity in Nile Tilapia
ผลกระทบของน้ำกากส่าต่อธาตุอาหารพืชและคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำพอง และความเป็นพิษของน้ำกากส่าในปลานิล
Utilization of Technologies for Producing Value-added Commodities and Low Cost Aquatic Animal Feed from Tilapia Processing By-products
การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Techniques to Utilize By-products from Tilapia Processing Manufactory to Produce Low Cost Feeds for Aquatic Animals
เทคนิคการใช้เศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล เพื่อผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
Technologies for Producing Value-added Food and Leather Commodities from Tilapia Processing Industry By-products
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มประเภทอาหารและหนังปลาฟอกย้อม จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Reduction of nitrite in Nile Tilapia emulsion type sausage prepared from high omega-3 vegetable oil using Gac aril
การลดปริมาณไนไตรท์ในไส้กรอกอิมัลชั่นจากปลานิลที่เตรียมจากน้ำมันพืชโอเมก้า 3 สูงโดยใช้เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
Development of healthy burger produced from Nile Tilapia by-product meat
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือเนื้อปลานิล
Study on efficiency of oral coated vaccine against streptococcosis in the Nile tilapia fish
การศีกษาประสิทธิภาพวัคซีนชนิดกินเคลือบสารเพื่อป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล
Technologies for Producing Value-added Food and Leather Commodities from Tilapia Processing Industry By-products
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มประเภทอาหารและหนังปลาฟอกย้อม จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Utilization of Technologies for Producing Value-added Commodities and Low Cost Aquatic Animal Feed from Tilapia Processing By-products
การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Techniques to Utilize By-products from Tilapia Processing Manufactory to Produce Low Cost Feeds for Aquatic Animals
เทคนิคการใช้เศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล เพื่อผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
Technologies for Improving Quality and Utilization of Fish Silage Produced from Tilapia Processing Industry By- products
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์ปลาหมักจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Efficacy of Microorganisms as Endemic Probiotic on Growth Performance and Immune System in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกเฉพาะถิ่นต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล
Value added of food industry byproducts Applications of protein hydrolysates as antimicrobial agent and antioxidant in foods
การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ประโยชน์ของโปรตีนไฮโดรไลเสทเพื่อเป็นสารต้านจุลินทรีย์และสารต้านการเกิดออกซิเดชันในอาหาร
Use of protein hydrolysate as an antioxidant and fatty acid profile inburger produced from Nile Tilapia byproduct meat
การใช้โปรตีนรำข้าวไฮโดรไลเสทเป็นสารต้านออกซิเดชันและโปรไฟล์ของกรดไขมันในเบอร์เกอร์ปลาจากเศษเหลือเนื้อปลานิล
Inhibition of frozen-induced oxidation by protein hydrolysates derived from various sources in frozen phosphate-free tilapia fish ball mixed with fish processing byproducts
การยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในลูกชิ้นปลานิลไร้ฟอสเฟตแช่แข็งผสมเศษเหลือจากการแปรรูปปลาด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากแหล่งต่างๆ
Quality characteristics and the perception and satisfaction of frozen Tilapia fish ball mixed with rice bran protein hydrolysate
ลักษณะคุณภาพ การรับรู้ และความพึงพอใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานิลแช่แข็งผสมรำขาวโปรตีนไฮโดรไลเสท
Efficacy of oral vaccine coated with chitin-chitosan and collagen to prevent streptococcal infection in tilapia fish
ประสิทธิภาพวัคซีนชนิดกินเคลือบไคตินไคโตซานและคอลลาเจนในการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
ประสิทธิภาพสารดูดซับเบนโทไนท์ของไทยในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารปลานิล
ผลของเอนไซม์โปรตีเอสต่อประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของปลานิลที่ให้อาหารสูตรทดแทนปลาป่นด้วยแหนแดง
The use of bacteriophage as alternative strategy for antibiotics in tilapia culture
การใช้แบคเทอริโอฝาจเพื่อเป็นทางเลือกแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลานิล
Use of nanovaccines to enhance the prevention of streptococcosis in cultured tilapia, Oreochromis niloticus
การใช้วัคซีนนาโนเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเลี้ยง
การใช้ผลพลอยได้จากข้าวหมักเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกสำหรับการเลี้ยงปลานิลและปลาลิ่น
การใช้วัคซีนนาโนเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเลี้ยง
Development of nutritious insect protein production processes from local agricultural and industrial waste for Nile tilapia feed
การพัฒนากระบวนการผลิตแมลงโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนสารจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารปลานิล
Use of Thai bacterial probiotic combined with nanovaccine to enhance the prevention of streptococcosis in cultured tilapia (Oreochromis niloticus)
การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกส์ของไทยร่วมกับวัคซีนนาโนเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเลี้ยง
Use of Thai yeast probiotic combined with nanovaccine to enhance the prevention of streptococcosis in cultured tilapia (Oreochromis niloticus)
การใช้ยีสต์โปรไบโอติกส์ของไทยร่วมกับวัคซีนนาโนเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเลี้ยง
Use of Thai probiotics combined with nanovaccine to enhance the prevention ofstreptococcosis in cultured tilapia (Oreochromis niloticus)
การใช้โปรไบโอติกส์ของไทยร่วมกับวัคซีนนาโนเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเลี้ยง
The study of an adaptation for production efficiency, technical cost, and benefitof tilapiafarmers under the fluctuation of water level in the Mekhong river: A case study in Loei, Nong Khai, and Beungkan provinces.
การศึกษาการปรับตัวของผู้เลี้ยงปลานิลภายใต้ความไม่แน่นอนของระดับน้ำแม่น้ำโขง ด้านประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนทางเทคนิค และผลตอบแทน กรณีศึกษาจังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ
Researcher : 17 record
ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
Technology
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Agriculture
รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
Agriculture
ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์
Agriculture
ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร
Technology
ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
Technology
รศ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร
Agriculture
ผศ.ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์
Applied Science and Engineering
ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว
Technology
นางสาวนิศารัตน์ ทิพยดารา
Applied Science and Engineering
ผศ.ดร.นิชา เจริญศรี
Associated Medical Science
ดร. นิศารัตน์ ทิพยดารา
Not specified
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง
Agriculture
รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
รศ.ดร. ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์