Research Project : 131 record
Therapeutic potential of NF-kB pathway inhibitor for cholangiocarcinoma treatment
ตัวยับยั้งวิถี NF-kB เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Anticancer activity of phenolic compounds found in medicinal plants
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารประกอบฟีนอลิคที่พบในพืชสมุนไพร
Modulation of Nrf2-ARE signaling for inhibition of prosurvival and cytoprotection in cholangiocarcinoma
การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
Suppression of STAT3 and NF-kB signaling cascades as a chemopreventive target for cholangiocarcinoma
การยับยั้ง STAT3 และ NF-kB signaling cascades เป็นเป้าหมายสำหรับเคมีป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี
Serum proteomics profiles of subjects with advanced periductal fibrosis in opisthorchiasis endemic area for risk biomarkers
แบบแผนโปรทิโอมิกส์ในซีรัมของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
Urine peptidomics signature of subjects with advanced periductal fibrosis in opisthorchiasis endemic area for risk biomarkers
แบบแผนเปบทีโดมิกส์ในปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
Suppression of NQO1 as a target for inhibition of cell growth, invasion and metastasis of cholangiocarcinoma
การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
Study of molecular targets and biomarkers for prevention, control and treatmentof cholangiocarcinoma
การศึกษาโมเลกุลบ่งชี้และเป้าหมายทางชีวภาพเพื่อการการ ป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Biomarker discovery for screening of risk group in Opisthorchis viverrini infection associated cholangiocarcinoma
ตัวตรวจชีวภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
Serum and urine microRNA profiles of subjects with advanced periductal fibrosis in opisthorchiasis endemic area for risk biomarkers
แบบแผนไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมและปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดี
2D blotting for identification of biomarkers in Opisthorchiasis -associated cholangiocarcinoma : evidence from hamster to human
การแยกและติดตามโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าสองมิติเพื่อระบุชนิดไบโอมาร์คเกอร์ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : จากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
Influence of GST gene polymorphism on DNA damage in a high risk group of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma
อิทธิพลของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน GST ต่อการทำลายดีเอ็นเอในกลุ่มสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ
Serum DNA methylation as epigenetic biomarkers for cholangiocarcinoma
ซีรัมดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ epigenetic ของมะเร็งท่อน้ำดี
Biomarker discovery and evaluation in opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma from biofluids by proteomics analysis: study from hamster to human
การค้นหาและประเมินตัวบ่งชี้ระยะแรกในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับจากของเหลวในร่างกายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ : การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
Targeted therapy for cholangiocarcinoma
การรักษาแบบมุ่งเป้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
CD147: a novel target to improve anticancer therapy for cholangiocarcinoma
ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
as drug target to improved therapy for cholangiocarcinoma
เป้าหมายการพัฒนายาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Glycolysis inhibitors on carcinogenesis and progression: application for treatment ofcholangiocarcinoma
ตัวยับยั้งวิถีไกลโคไลซิสในกระบวนการก่อและพัฒนามะเร็ง: การประยุกต์ใช้เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Effective anti-cholangiocarcinoma therapy via glycosylation inhibition
การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
Anticancer activity of the phenolic compound Scopoletin in cholangiocarcinoma cell lines
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารประกอบฟีนอลิค สโคโปเลติน ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
Anticancer activity of phenolic compounds found in medicinal plants
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารประกอบฟีนอลิคที่พบในพืชสมุนไพร
Therapeutic potential of NF-kB pathway inhibitor for cholangiocarcinoma treatment
ตัวยับยั้งวิถี NF-kB เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Effective anti-cholangiocarcinoma therapy via glycosylation inhibition
การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
Anticancer activity of the phenolic compound Scopoletin in cholangiocarcinoma cell lines
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารประกอบฟีนอลิค สโคโปเลติน ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
Serum proteomics profiles of subjects with advanced periductal fibrosis in opisthorchiasis endemic area for risk biomarkers
แบบแผนโปรทิโอมิกส์ในซีรัมของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
Herb development and guidance for molecular targeting for prevention, control and treatment of cholangiocarcinoma
การพัฒนาสมุนไพรและแนวทางการรักษา แบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุลเพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Targeted therapy for cholangiocarcinoma
การรักษาแบบมุ่งเป้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
Effect of forbesione, a caged xanthone, isolated from Garcinia hanburyi on inhibition of cholangiocarcinoma and toxicity effect in hamster
ผลของ caged xanthone ชนิด forbesione ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi ในการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีและฤทธิ์ความเป็นพิษในหนูแฮมสเตอร์
Characterization of a gemcitabine-resistant CCA cell line and reversion of gemcitabine-resistant cell by caged xanthones and rhinacanthin-C
การวิเคราะห์ลักษณะของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ที่ดื้อต่อยา gemcitabine และการทำให้เซลล์ที่ดื้อต่อยา gemcitabine กลับไปไวต่อยาโดยใช้ caged xanthones และ rhinacanthin-C
CD147: a novel target to improve anticancer therapy for cholangiocarcinoma
ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Differential analysis for prediction of chemo-therapeutic drug and caged xanthones response in cholangiocarcinoma cells using FTIR spectromicroscopy
การพัฒนาการตรวจจำแนกเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพื่อทำนายการตอบสนอง ต่อยาเคมีบำบัดและ caged xanthones ด้วยเทคนิคฟูเรียส์ ทรานสฟอร์ม สเป็คโตรไมโครสโคป
Bile acids : as drug target to improved therapy for cholangiocarcinoma
กรดน้ำดี : เป้าหมายการพัฒนายาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Glycolysis inhibitors on carcinogenesis and progression: application for treatment ofcholangiocarcinoma
ตัวยับยั้งวิถีไกลโคไลซิสในกระบวนการก่อและพัฒนามะเร็ง: การประยุกต์ใช้เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Influence of GST gene polymorphism on DNA damage in a high risk group of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma
อิทธิพลของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน GST ต่อการทำลายดีเอ็นเอในกลุ่มสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ
Serum proteomics profiles of subjects with advanced periductal fibrosis in opisthorchiasis endemic area for risk biomarkers
แบบแผนโปรทิโอมิกส์ในซีรัมของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
Serum and urine microRNA profiles of subjects with advanced periductal fibrosis in opisthorchiasis endemic area for risk biomarkers
แบบแผนไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมและปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดี
Serum DNA methylation as epigenetic biomarkers for cholangiocarcinoma
ซีรัมดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ epigenetic ของมะเร็งท่อน้ำดี
Biomarker discovery and evaluation in opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma from biofluids by proteomics analysis: study from hamster to human
การค้นหาและประเมินตัวบ่งชี้ระยะแรกในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับจากของเหลวในร่างกายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ : การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
Study of molecular targets and biomarkers for prevention, control and treatmentof cholangiocarcinoma
การศึกษาโมเลกุลบ่งชี้และเป้าหมายทางชีวภาพเพื่อการการ ป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Biomarker discovery for screening of risk group in Opisthorchis viverrini infection associated cholangiocarcinoma
ตัวตรวจชีวภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
Modulation of Nrf2-ARE signaling for inhibition of prosurvival and cytoprotection in cholangiocarcinoma
การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
Suppression of STAT3 and NF-kB signaling cascades as a chemopreventive target for cholangiocarcinoma
การยับยั้ง STAT3 และ NF-kB signaling cascades เป็นเป้าหมายสำหรับเคมีป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี
Suppression of NQO1 as a target for inhibition of cell growth, invasion and metastasis of cholangiocarcinoma
การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
Enhancement of anti-tumor effect using caged xathone for treatment of chemo-resistant cholangiocarcinoma in animal model
การทดสอบการเสริมฤทธิ์ของ สมุนไพร caged xathones ในมะเร็งท่อน้ำดี ที่ดื้อต่อยาเคมีบำบัดในสัตว์ทดลอง
Helicobacter spp.infection on cholangiocarcinoma development associated with liver fluke infection
การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์สปีชีส์ต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ
Genetic diversity of Helicobacter species in salivary and stool of liver fluke-infected persons in northeastern Thailand
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์สปีชีส์ในน้ำลายและอุจจาระของคนที่ติดพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Effect ofHelicobacter pyloriinfection on cholangiocarcinoma development associated with liver fluke infection for novel chemoprevention and diagnosis
ผลของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและการตรวจวินิจฉัย
Development of new technology using Infrared spectral fingerprint of biomolecules for cancer diagnosis, progression and treatment: A cholangiocarcinoma model
การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ชีวโมเลกุลแบบใหม่ด้วยลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมเพื่อการตรวจวินิจฉัย ติดตามการดำเนินโรค ตรวจการตอบสนองของยาต้านมะเร็ง: ต้นแบบมะเร็งท่อน้ำดี
Application of infrared spectral signatures as a new biomarker for diagnosis and treatment in cholangiocarcinoma
การใช้รูปแบบลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพรุปแบบใหม่ ในการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Evaluation of infrared spectral signatures associated with fibrogenesis as biomarker for cancer progression in cholangiocarcinoma
การประเมินลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมที่สัมพันธ์กับ การเกิดไฟโบรซิสเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวใหม่ในการติดตามการดำเนินของโรคมะเร็งท่อน้ำดี
A novel screening method of chemosensitivity for cancer treatment using Infrared spectral signature of chemo-resistant cancerous tissues: a cholangiocarcinoma model
วิธีคัดกรองแบบใหม่เพื่อตรวจการตอบสนองของยาต้านมะเร็งโดยวิเคราะห์รูปแบบอินฟราเรดสเปคตรัมในชิ้นเนื้อมะเร็งที่ดื้อยา: กรณีศึกษาในมะเร็งท่อน้ำดี
Opisthorchiasis-related cholangiocarcinoma genes: novel targets for prevention and treatment
ยีนก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่สำหรับการป้องกันและรักษา
Controlof autophagy pathways in opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma: new targets for chemoprevention and treatment
การควบคุมวิถีออโตฟาจีในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและรักษา
Forkhead box protein M1 (FOXM1): a novel target for treatment of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma
Forkhead box protein M1(FOXM1): เป้าหมายใหม่สำหรับการรักษาของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ
Role of carcinogenic-related genes in oxidative stress-induced epigenetics change for chemoprevention and treatment of cholangiocarcinoma
บทบาทของยีนก่อมะเร็งท่อน้ำดีในสภาวะความเครียดออกซิเดชันที่สัมพันธ์กับกระบวนการเหนือพันธุกรรมเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
Inhibitory effects of the inhibitors on kinase signaling pathways for cholangiocarcinoma prevention and treatment
ฤทธิ์ของสารยั้บยั้งวิถีการส่งสัญญาณของโปรตีนไคเนสเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
Molecular mechanisms of epithelial-mesenchymal transition in the genesis of opisthorchiasis-associated CCA for chemoprevention and treatment
กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์จากเยื่อบุผิวเป็นมีเซนไคม์ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและรักษา
Antioxidant and anticancer activities of phenolic compounds found in medicinal plants
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านเซลล์มะเร็งของสารประกอบฟีนอลิคที่พบในพืชสมุนไพร
Anticancer effects of phenolic-rich extracts of Thai Noni fruit juice products in combination with 5-Fluorouracil against cholangiocarcinoma cell lines
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดฟีนอลิคจากผลิตภัณฑ์น้ำลูกยอเมื่อทดสอบร่วมกับยาฟลูออโรยูราซิล
Discovery of molecular targets for cholangiocarcinoma treatment
การค้นหาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
N-acetylgalactosaminyl transferases as atargetfor cholangiocarcinoma treatment
N-acetylgalactosaminyl transferases เป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Tracking glucose and its metabolism as therapeutic targets for cholangiocarcinoma
การใช้กลูโคสและเมตาบอลิซึมของกลูโคส เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Immunomodulatory effects of cholangiocarcinoma in cancer progression and its potential as a target for cancer therapy
บทบาทของมะเร็งท่อน้ำดีในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันต่อการดำเนินโรคเพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษา
Repurposing of anti-parasitic and anti-diabetic agents for cholangiocarcinomatreatment
ยาฆ่าพยาธิและยารักษาเบาหวานเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Mitochondrialproteins as target for cholangiocarcinoma therapy
โปรตีนในไมโทคอนเดรียเพื่อเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Pluripotent gene Oct4 and innovative strategy for cholangiocarcinoma treatment
ยีน pluripotentOct4 และยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Retinoid X receptor and retinoic acid receptor: role and potential target in cholangiocarcinoma treatment
Retinoid X receptor และ retinoic acid receptor: บทบาทและศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Urine-based novel biomarkers for evaluation of the liver fluke elimination by anthelmintic and screening for risk group of cholangiocarcinoma
ตัวชี้วัดทางชีวภาพแบบใหม่จากปัสสาวะเพื่อประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ตับด้วยยาขับพยาธิและเพื่อการตรวจกรองกลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดี
Extracts from Momordica charantia Linn. as potent chemotherapeutic agent against cholangiocarcinoma through inhibition of oncogenic transcription factors
สารสกัดจาก Momordica charantia Linn. มีเคมีบำบัดฤทธิ์สูงยับยั้ง transcription factor ก่อมะเร็งในมะเร็งท่อน้ำดี
Innovative strategies for cholangiocarcinoma treatment and novel biomarkers for evaluation of Opisthorchiasis elimination
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
Modification of cellular redox status on survival and self-renewal of cholangiocarcinoma cells
การปรับเปลี่ยนภาวะรีดอกซ์ภายในเซลล์ต่อการอยู่รอดและฟื้นฟูตัวเองของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
Extracts from Momordica charantia Linn. as potent chemotherapeutic agent against cholangiocarcinoma through inhibition of oncogenic transcription factors
สารสกัดจาก Momordica charantia Linn. มีเคมีบำบัดฤทธิ์สูงยับยั้ง transcription factor ก่อมะเร็งในมะเร็งท่อน้ำดี
Effect ofHelicobacter pyloriinfection on cholangiocarcinoma development associated with liver fluke infection for novel chemoprevention and diagnosis
ผลของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและการตรวจวินิจฉัย
Pluripotent gene Oct4 and innovative strategy for cholangiocarcinoma treatment
ยีน pluripotentOct4 และยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Tracking glucose and its metabolism as therapeutic targets for cholangiocarcinoma
การใช้กลูโคสและเมตาบอลิซึมของกลูโคส เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Urine-based novel biomarkers for evaluation of the liver fluke elimination by anthelmintic and screening for risk group of cholangiocarcinoma
ตัวชี้วัดทางชีวภาพแบบใหม่จากปัสสาวะเพื่อประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ตับด้วยยาขับพยาธิและเพื่อการตรวจกรองกลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดี
N-acetylgalactosaminyl transferases as atargetfor cholangiocarcinoma treatment
N-acetylgalactosaminyl transferases เป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Modification of cellular redox status on survival and self-renewal of cholangiocarcinoma cells
การปรับเปลี่ยนภาวะรีดอกซ์ภายในเซลล์ต่อการอยู่รอดและฟื้นฟูตัวเองของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
Immunomodulatory effects of cholangiocarcinoma in cancer progression and its potential as a target for cancer therapy
บทบาทของมะเร็งท่อน้ำดีในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันต่อการดำเนินโรคเพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษา
Retinoid X receptor and retinoic acid receptor: role and potential target in cholangiocarcinoma treatment
Retinoid X receptor และ retinoic acid receptor: บทบาทและศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Repurposing of anti-parasitic and anti-diabetic agents for cholangiocarcinomatreatment
ยาฆ่าพยาธิและยารักษาเบาหวานเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Mitochondrialproteins as target for cholangiocarcinoma therapy
โปรตีนในไมโทคอนเดรียเพื่อเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Molecular mechanisms of epithelial-mesenchymal transition in the genesis of opisthorchiasis-associated CCA for chemoprevention and treatment
กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์จากเยื่อบุผิวเป็นมีเซนไคม์ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและรักษา
Control of autophagy pathways in opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma: new targets for chemoprevention and treatment
การควบคุมวิถีออโตฟาจีในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและรักษา
Forkhead box protein M1 (FOXM1): a novel target for treatment of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma
Forkhead box protein M1(FOXM1): เป้าหมายใหม่สำหรับการรักษาของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ
Role of carcinogenic-related genes in oxidative stress-induced epigenetics change for chemoprevention and treatment of cholangiocarcinoma
บทบาทของยีนก่อมะเร็งท่อน้ำดีในสภาวะความเครียดออกซิเดชันที่สัมพันธ์กับกระบวนการเหนือพันธุกรรมเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
Anticancer effects of phenolic-rich extracts of Thai Noni fruit juice products in combination with 5-Fluorouracil against cholangiocarcinoma cell lines
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดฟีนอลิคจากผลิตภัณฑ์น้ำลูกยอเมื่อทดสอบร่วมกับยาฟลูออโรยูราซิล
Opisthorchiasis-related cholangiocarcinoma genes: novel targets for prevention and treatment
ยีนก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่สำหรับการป้องกันและรักษา
Innovative strategies for cholangiocarcinoma treatment and novel biomarkers for evaluation of Opisthorchiasis elimination
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
Application of infrared spectral signatures as a new biomarker for diagnosis and treatment in cholangiocarcinoma
การใช้รูปแบบลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมเพื่อบ่งชี้แนวใหม่ในการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
A novel screening method of chemosensitivity for cancer treatment using Infrared spectral signature of chemo-resistant cancerous tissues: a cholangiocarcinoma model
วิธีคัดกรองแบบใหม่เพื่อตรวจการตอบสนองของยาต้านมะเร็งโดยวิเคราะห์รูปแบบอินฟราเรดสเปคตรัมในชิ้นเนื้อมะเร็งที่ดื้อยา: กรณีศึกษาในมะเร็งท่อน้ำดี
Antioxidant and anticancer activities of phenolic compounds found in medicinal plants
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านเซลล์มะเร็งของสารประกอบฟีนอลิคที่พบในพืชสมุนไพร
Discovery of molecular targets for cholangiocarcinoma treatment
การค้นหาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Inhibitory effects of the inhibitors on kinase signaling pathways for cholangiocarcinoma prevention and treatment
ฤทธิ์ของสารยั้บยั้งวิถีการส่งสัญญาณของโปรตีนไคเนสเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)
ผลของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลผงใบย่านางเมื่อทดสอบร่วมกับยาซิสพลาติน
ยีนก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่สำหรับการป้องกันและรักษา
การค้นหาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดีการค้นหาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
กลยุทธ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ
การปรับเปลี่ยนภาวะรีดอกซ์ภายในเซลล์ต่อการอยู่รอดและฟื้นฟูตัวเองเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
สารสกัดจาก Momordicacharantia Linn. มีเคมีบำบัดฤทธิ์สูงยับยั้ง transcription factor ก่อมะเร็งในมะเร็งท่อน้ำดี.
ผลของสารสกัดจากClausena harmandianaในการยับยั้งยีนในวิถีantioxidant-response-elementที่ก่อมะเร็งท่อน้ำดี
Retinoid X receptor และ retinoic acid receptor: บทบาทและศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของการรักษามะเร็งท่อน้ำดี.
การใช้กลูโคส และเมตาบอลิซึมของกลูโคส เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
บทบาทของมะเร็งท่อน้ำดีในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันต่อการดำเนินของมะเร็งและการนำไปใช้เป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็ง.
ยาฆ่าพยาธิและยารักษาเบาหวานเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
N-acetylgalactosaminyl transferases เป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
โปรตีนในไมโทคอนเดรียเพื่อเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
การควบคุมวิถีออโตฟาจีในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและรักษา
บทบาทของยีนก่อมะเร็งท่อน้ำดีในสภาวะความเครียดออกซิเดชันที่สัมพันธ์กับกระบวนการเหนือพันธุกรรมเพื่อการป้องกันและรักษาโรค
ฤทธิ์ของสารยั้บยั้งวิถีการส่งสัญญาณของโปรตีนไคเนสเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์จากเยื่อบุผิวเป็นมีเซนไคม์ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและรักษา
Forkhead box protein M1 (FOXM1): เป้าหมายใหม่สำหรับการรักษาของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ
Asiatic acid and its derivatives and their potential for cholangiocarcinoma(CCA) treatment via targeting CCA cancer stem cells
การกำหนดเป้าหมายที่เซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่คล้ายกับเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อพัฒนาการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
Development of the chemotherapeutic drug response prediction platform for patients with cholangiocarcinoma
การพัฒนาชุดตรวจทางชีวภาพเพื่อใช้ในการพยากรณ์การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
Pharmacological therapies targeting carcinogenic signaling pathways: Valuable treatment strategies for cholangiocarcinoma
การบำบัดทางเภสัชวิทยาโดยมีเป้าหมายที่วิถีสัญญาณก่อมะเร็ง: กลยุทธ์การรักษาที่มีคุณค่าสำหรับมะเร็งท่อน้ำดี
Anticancer agents possessing histone deacetylase inhibitory activity from medicinal plants
สารต้านมะเร็งที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ฮิสโทนดีอะเซทิลเลสจากพืชสมุนไพร
Development of bilirubin measurement method by detection of the sclera yellow levels using a mobile application
การพัฒนาวิธีวัดระดับบิริรูบินด้วยค่าความเหลืองของส่วนตาขาวในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
Applicability of histoculture drug response assays in the prediction of chemotherapeutic response in cholangiocarcinoma
การประยุกต์ใช้เทคนิค histoculture drug response assays ในการพยากรณ์การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
Improvement of diagnosis and treatment of cholangiocarcinoma by the comprehensive multi-molecular targets
การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยโมเลกุลเป้าหมายแบบองค์รวม
Multiple serum biomarker assay for diagnosis and prognosis of cholangiocarcinoma
ชุดตรวจตัวบ่งชี้ชีวภาพในเลือดแบบองค์รวมเพื่อวินิจฉัยและพยากรณ์โรค มะเร็งท่อน้ำดี
การศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดในพยาธิใบไม้ตับ
การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยโมเลกุลเป้าหมายแบบองค์รวม
นวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : แนวทางใหม่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
การพัฒนาชุดตรวจทางชีวภาพเพื่อใช้ในการพยากรณ์การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
สารต้านมะเร็งที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ฮิสโทนดีอะเซทิลเลสจากพืชสมุนไพร
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
การกำหนดเป้าหมายที่เซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่คล้ายกับเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อพัฒนาการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
การบำบัดทางเภสัชวิทยาโดยมีเป้าหมายที่วิถีสัญญาณก่อมะเร็ง: กลยุทธ์การรักษาที่มีคุณค่าสำหรับมะเร็งท่อน้ำดี
การยับยั้งการทำงานของ EZH2 ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่มีการกลายพันธุ์ของ ARID1A เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีแบบมุ่งเป้า
Researcher : 41 record
รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์คำ
Medicine
รศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์
Science
ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
Medicine
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
Medicine
ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์
Medicine
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม
Medicine
ผศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ
Medicine
รศ.ดร.นิษณา นามวาท
Medicine
ศ.ดร.สพญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ
Medicine
ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร
Medicine
ศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
Medicine
ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ
Medicine
ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ
Medicine
รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา
Associated Medical Science
ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย
Medicine
ผศ.ดร.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์
Medicine
ผศ.ดร.กุลศิริ เสนาวงศ์
Science
ผศ.ดร.อุบล ชาอ่อน
Medicine
ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
Medicine
นางจริยา หาญวจนวงศ์
Medicine
ผศ.ดร.ศิริมาศ กาญจนวาศ
Medicine
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร
Associated Medical Science
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
Associated Medical Science
นางสาวจริยา ชมวารินทร์
Medicine
ผศ.ดร.พรทิพย์ ปิ่นละออ
Associated Medical Science
ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง
Associated Medical Science
ผศ.ดร.เรณู ทานันท์
Medicine
อ.ดร.อัญชลี เตชะเสน
Associated Medical Science
ผศ.ดร.พญ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
Medicine
รศ.ดร.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว
Medicine
ผศ.ดร.ศริญญา คงเพชร
Medicine
นพ. วร์ ลุวีระ
Medicine
ศาสตราจารย์ บรรจบ ศรีภา
Medicine
รศ. ศิริพร ปรุงวิทยา
Associated Medical Science
นายวันชัย มาลีวงษ์
Medicine
รศ.ดร. นิษณา นามวาท
Medicine
รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์
Science
รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว
Medicine
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ
Medicine
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
Medicine
อ.ดร. อภิญญา จุ๊สกุล
Associated Medical Science