Research Project : 65 record
Potential of miroestrol as an alternative medicine for hormone replacement therapy in ovariectomized mice model and stability of miroestrol and deoxymiroestrol in the crude extract from tuberous root of Pueraria candollei var. mirifica
ศักยภาพการเป็นฮอร์โมนทดแทนในการแพทย์ทางเลือกของไมโรเอสทรอลในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่และความคงตัวของไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในสารสกัดจากรากกวาวเครือขาว
Biochemical markers related to oxidative stress, inflammation, haemostasis and immunological status as well as gene polymorphisms on cardiovascular disease risks in elderly
ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีที่เกี่ยวกับภาวะเครียดออกซิเดชัน การอักเสบ กระบวนการห้ามเลือด และสภาวะทางภูมิคุ้มกัน รวมทั้งยีนโพลิมอร์ฟิซึมต่อความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
Chemopreventive potential of miroestrol on carcinogen-related estrogen-metabolizing pathway in female mouse liver
ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
Biochemical markers related to oxidative stress, inflammation, haemostasis and immunological status as well as gene polymorphisms on cardiovascular disease risks in elderly
ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีที่เกี่ยวกับภาวะเครียดออกซิเดชัน การอักเสบ กระบวนการห้ามเลือด และสภาวะทางภูมิคุ้มกัน รวมทั้งยีนโพลิมอร์ฟิซึมต่อความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
Blood inflammatory associated markers and related gene polymorphisms associated with cardiovascular risks factors in elderly
ระดับตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเลือดและยีนโพลิมอร์ฟิซึมที่เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
Mechanical Properties of Epoxy Nanocomposites fromalternative materials
สมบัติทางกลของอีพ็อกซีนาโนคอมโพสิตจากวัสดุทางเลือก
Combustion Synthesis of Carbon Nanotubes using 304 Stainless Steel and Lignite Fly ash as Catalyst
การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีการเผาไหม้โดยใช้สเเตนเลส 304 และเถ้าลอยลิกไนต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Lipid accumulation in thermotolerant oleaginous yeast Pichia sp. Scj 01 by using crude glycerol waste from biodiesel production process as substrate
การสะสมไขมันของยีสต์สะสมไขมันที่ทนร้อน Pichia sp. Scj 01 โดยใช้กลีเซอรอลที่เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นสารตั้งต้น
Inhibitory effects of the inhibitors on kinase signaling pathways for cholangiocarcinoma prevention and treatment
ฤทธิ์ของสารยั้บยั้งวิถีการส่งสัญญาณของโปรตีนไคเนสเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
Improvement of Penicillium simplicissimumJLP3201 to enhance the production of cellulase under the solid state fermentation
การปรับปรุงพันธุ์ Penicillium simplicissimum สายพันธ์ุ JLP3201 เพื่อเพิ่มผลผลิตของเอนไซม์เซลลูเลสภายใต้สภาวะการหมักแบบแข็ง
Biochemical markers related to oxidative stress, inflammation, haemostasis and immunological status as well as gene polymorphisms on cardiovascular disease risks in elderly
ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีที่เกี่ยวกับภาวะเครียดออกซิเดชัน การอักเสบ กระบวนการห้ามเลือด และสภาวะทางภูมิคุ้มกัน รวมทั้งยีนโพลิมอร์ฟิซึมต่อความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
Blood inflammatory associated markers and related gene polymorphisms associated with cardiovascular risks factors in elderly
ระดับตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเลือดและยีนโพลิมอร์ฟิซึมที่เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
Effect of rootstock on gene expression in tissue of RRIT 408 clone recommended for non-traditional area in Thailand
ผลของต้นตอต่อการแสดงออกของยีนในเนื้อเยื่อของยางพารา RRIT 408 พันธุ์แนะนำสำหรับพื้นที่ปลูกยางใหม่ในประเทศไทย
Enhanced dielectric properties of Na0.5Ln0.5Cu3Ti4O12(Ln= Bi3+La3+and Y3+)ceramics by doping with Sr2+and Mg2+ions
การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Na0.5Ln0.5Cu3Ti4O12 (Ln= Bi3+ La3+ และ Y3+) โดยการเจือด้วยไอออนของ Sr2+ และ Mg2+
Effect of plumbagin and Plumbago indica extract on regulatory expression of cytochrome P450 enzymes and its activities in human hepatocarcinoma HepG2 cells and mouse livers
ผลของพลัมบาจินและสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงต่อการควบคุมการแสดงออกและสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในเซลล์มะเร็งตับ HepG2 ของมนุษย์และในตับหนูถีบจักร
Effect of Catalyst Surface on Carbon Nanomaterial Growth on 304 Stainless Steel using Chemical Vapor Deposition
อิทธิพลของพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อการเกิดวัสดุนาโนคาร์บอนบนสแตนเลสเกรด 304 ด้วยวิธีตกสะสมไอ
Lipid production from thermotolerant oleaginous yeast Candida sp. Sbc 06 by using molasses as substrate for using as raw material of biodiesel production
การผลิตไขมันจากยีสต์สะสมไขมันที่ทนร้อน Candida sp. Sbc 06 โดยใช้กากน้ำตาลเป็นสารตั้งต้นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
Inhibitory effects of the inhibitors on kinase signaling pathways for cholangiocarcinoma prevention and treatment
ฤทธิ์ของสารยั้บยั้งวิถีการส่งสัญญาณของโปรตีนไคเนสเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ศักยภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานที่สภาวะอุณหภูมิสูงโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis R301
จีน cytochrome P450 (CYP) และ glutathione-S-transferase (GST) กับการเป็นมะเร็งปากมดลูก
การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของเส้นใยนาโนเซรามิก Na0.5Ln0.5Cu3Ti4O12 (Ln= Bi3+ La3+ และ Y3+)
ผลกระทบของน้ำมันปาล์มทอดซ้ำต่อสมดุลของระบบต้านออกซิเดชั่นและรูปแบบการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในตับของหนูถีบจักร
การปรับปรุงพลังงานดูดซับของไฮโดรเจนในวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ชนิด 525 ที่มีโลหะเซอร์โคเนียมเป็นฐานเพื่อเป็นวัสดุกักเก็บพลังงาน
การศึกษาหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็มในข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์ทนแล้ง
ความสำคัญของแอนติมิคเอ ๑๐ ในการปฏิเสธการปลูกถ่ายไตจากปฏิกิริยาของแอนติบอดี
A study of Solo instrument songs in gramophone recordings made between 1903-1925
การศึกษาเพลงเดี่ยวในในแผ่นเสียงโบราณระหว่าง ปี พ.ศ.2446-2468
Development of Thai Children Competency 4.0 Period
การพัฒนาสมรรถนะเด็กไทยยุค 4.0
Relevance of anti-MICA*010 in antibody mediated rejection after kidney transplantation
ความสำคัญของแอนติมิคเอ ๑๐ ในการปฏิเสธการปลูกถ่ายไตจากปฏิกิริยาของแอนติบอดี
Cytochrome P450 (CYP) and glutathione-S-transferase (GST) genes and cervical cancer susceptibility
จีน cytochrome P450 (CYP) และ glutathione-S-transferase (GST) กับการเป็นมะเร็งปากมดลูก
Impact of reused palm oil on the balance of antioxidant system and the expression profile of cytochrome P450 enzymes in the mouse livers
ผลกระทบของน้ำมันปาล์มทอดซ้ำต่อสมดุลของระบบต้านออกซิเดชั่นและรูปแบบการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในตับของหนูถีบจักร
Improving dielectric properties and energy storage performance of poly vinylidene fluoride nanofibers by Na0.5Ln0.5Cu3Ti4O12 (Ln= Bi3+, La3+, and Y3+)
การเพิ่มคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริกและความสามารถในการกักเก็บพลังงานของเส้นใยนาโนพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ด้วย Na0.5Ln0.5Cu3Ti4O12 (Ln= Bi3+ La3+ และ Y3+)
ผลของการเข้าทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อสรีรวิทยาของข้าว
ผลกระทบของความเครียดออสโมซิสต่อแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพในต้นกล้าข้าว
การพัฒนาสูตรหัวเชื้อของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 และการผลิตข้าวที่มีปริมาณแคดเมียมและ/หรือสารหนู ในระดับต่ำด้วยแบคทีเรียผสมสายพันธุ์ต้านทานแคดเมียมและต้านทานสารหนูจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อน
ชุดทดสอบสำเร็จรูป สำหรับตรวจหายีนแพ้ยา HLA-B*15:02 HLA-B*57:01 และ HLA-B*58:01 ด้วยเทคนิคดีเอ็นเอสตริป (DNA-strip test)
เปรียบเทียบผลของกระกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะระหว่าง 5 กับ 20 ครั้งในออทิซึม การทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม
การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเขตกรรมและวิถีชุมชน
การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเขตกรรมและวิถีชุมชน
การพัฒนาวิธีการปลูกเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารหอมในข้าวขาวดอกมะลิ 105
การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของผู้ที่จะทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวิชาชีพรูปแบบไฮบริด
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption on Changes in Biomarkers Indicating fraility and sarcopenia risks
โครงการที่ 10 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง Biomarkers ที่บ่งชี้ภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อลดลง
Management for Developing RAINS for Esan Food Valley 2021
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคอีสานประจำปี 2564
Kan-Trum 250 song : Recorded Digital Video Disc, Analytical Program Thai Notes and Music Notation
กันตรึม 250 บทเพลง: การบันทึกแผ่นวีดิทัศน์พร้อมบทวิเคราะห์โน้ตไทยเเละสากล
Emergency surveillance and response system for the novel corona virus 2019 by using big data analysis and real-time mathematical models
ระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบทันที
DNA strip for alpha0-thalassemia genes using whole blood and amniotic fluid PCR
แถบตรวจดีเอ็นเอสําเร็จรูปสําหรับยีนอัลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียโดยการตรวจพีซีอาร์จาก ตัวอย่างเลือดรวมและนํ้าครํ่าโดยตรง
Study on food-drug interaction of Thai herbal products for the elderly (Oral formulation) in human cell line models
การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างอาหารและยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสำหรับผู้สูงวัย (รูปแบบรับประทาน) ในโมเดลเซลล์ไลน์มนุษย์
Preparing for Risk Society: Risk Management System and Innovation in Coping with the Crisis of COVID-19 Pandemic in Thailand
สังคมเสี่ยงภัย: ระบบบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรมเพื่อการจัดการวิกฤตโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID- 19) สำหรับประเทศไทย
PCR kit for direct detection of alpha;0-thalassemia from whole blood and amniotic fluid specimens
ชุดพีซีอาร์สำเร็จรูปเพื่อการตรวจหายีนอัลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียจากการตรวจตัวอย่างเลือดรวมและน้ำคร่ำโดยตรง
Success Factors for Young Smart Farmers towards Agriculture 4.0 for Sustainable Development in the Northeast
ปัจจัยความสำเร็จเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A prototype of small size magnetic resonance Imager 0.3T by using permanent magnet
ต้นแบบเครื่องถ่ายภาพการกำทอนแม่เหล็ก0.3T ขนาดเล็กโดยใช้แม่เหล็กถาวร
QUEER SEXUALITY OF CONTEMPORARY THAI SHORT STORIES BETWEEN 2010 – 2019
เพศวิถีแบบเควียร์ในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2553-2562
Development of commercial inoculant formulation of cadmium-resistant bacteria, Cupriavidus taiwanensisKKU2500-3 and production of low cadmium and arsenic accumulating riceby mixture of cadmium- and arsenic-resistant bacteria from contaminated area
การพัฒนาสูตรหัวเชื้อเชิงพาณิชย์ของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 และการผลิตข้าวที่มีปริมาณแคดเมียมและ/หรือสารหนู ในระดับต่ำด้วยแบคทีเรียผสมสายพันธุ์ต้านทานแคดเมียมและต้านทานสารหนูจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อน
The effects of Chlorella vulgaris TISTR 8580 cultivation in saline conditions on growth rates and nutrient compositions on two fairy shrimps (Streptocephalus sirindhornae and Branchinella thailandensis)
การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella vulgaris TISTR 8580 ในสภาวะที่มีความเค็มต่อองค์ประกอบทางโภชนาการและอัตราการเจริญเติบโตของ ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร และไรน้ำนางฟ้าไทย
Mathematical modeling forpredicting the spread of Novel Coronavirus 2019 with control and quarantine
การพัฒนาตัวแบบเพื่อพยากรณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ภายใต้การควบคุมและกักกันโรค
DEVELOPMENT OF A DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM TO ENHANCE CREATIVE PROBLEM-SOLVING THINKING ON PROTOTYPE PROJECT BY USING KIDBRIGHT EMBEDDED SYSTEM SUBJECT FOR 10th GRADE STUDENTS
การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้แบบดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาโครงงานต้นแบบ IoT โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว KidBright สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
Promoting of sustainable event management system for Khon Kaen MICE city toward ISO210121 Standard
การยกระดับระบบการจัดการงานอีเวนท์นครขอนแก่นสู่มาตรฐานISO20121 อย่างยั่งยืน
A COMPARISON OF GRADE 10 STUDENT’S ON ECOSYSTEM UNIT TO UNDERSTANDINGS ABOUT NATURE OF SCIENTIFIC INQUIRY AND COMPUTATIONAL THINKING SKILLS THROUGH FLIPPED CLASSROOM AND TRADITIONAL CLASSROOM
การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงคำนวณทางวิทยาศาสตร์และวิถีความเข้าใจธรรมชาติ ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระบบนิเวศ ผ่านบริบทการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน กับบริบทการจัดการเรียนรู้ตามปกติวิสัย
Development of rapid test based on multiplex ligase detection for screening of novel coronavirus
การพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี multiplex ligase detection
Evaluation of RT-LAMP PCR test kit for COVID-19 screening
การประเมินชุดตรวจคัดกรองหาสารพันธุกรรมในโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-LAMP PCR
Creative Tourism @ Na Ngam 101 Model - Integration of history, culture, geography and resources towards sustainable geotourism development
รูปแบบท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ณ นางาม 101 - การบูรณาการประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรของชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีอย่างยั่งยืน
The Effectiveness of Corona 2019 Control and Prevention by using Health Literacy with Multimedia Media in The Northeast , Thailand.
ประสิทธิผลในการควบคุมและการป้องกันโรคโคโรน่า ด้วยการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพประกอบสื่อผสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
High cell density cultivation of Paracoccus sp. KKU01 for polyhydroxyalkanoates (PHAs) from sugarcane leaf hydrolysate
การเพาะเลี้ยงเซลล์ของเชื้อ Paracoccus sp.KKU01 แบบมีความหนาแน่นสูงเพื่อการผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (PHA) จากไฮโดรไลเสตของใบอ้อย
Molecular fingerprint as prognosis marker for disease severity after SAR-COV2 infection
ลายพิมพ์ระดับโมเลกุลเพื่อพยากรณ์ความรุนแรงของโรคหลังจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Development and evaluation of hybrid Rhesus box, RHD1227A and RHD genes typing kit
การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับตรวจหายีนhybrid Rhesus box, RHD1227A และยีน RHD
DEVELOPMENT OF LEARNING ENVIRONMENT INTEGRATED WITH SIMULATION-BASED TO ENHANCE CRITICAL THINKING OF LINEAR MOTION FOR 10TH GRADE STUDENTS
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
DEVELOPMENT OF SCENARIO BASED LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE CREATIVE PROBLEM SOLVING OF GEOHAZARDS FOR 10TH GRADE STUDENTS
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบฉากสถานการณ์เป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ธรณีพิบัติภัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Researcher : 50 record
ศ.ดร.ภญ. กนกวรรณ จารุกำจร
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร
Associated Medical Science
ผศ.ดร.ชาตรี เศรษฐเสถียร
Medicine
ผศ.ดร.เขมจิต เสนา
Engineering
ผศ.ดร.ชัยภัทร เครือหงส์
Engineering
ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ
Technology
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม
Medicine
ผศ.ดร.วรรณดี บัญญัติรัชต
Science
รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก
Science
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
Science
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
Technology
รศ.ดร.วรรณภา อิชิดะ
Medicine
อ.ดร.รัฐการ เย็นเสนาะ
Science
รศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ
Science
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
Science
รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
Associated Medical Science
นายเจมส์ มิทเชลล์
Fine and Applied Arts
รศ.ดร.นิตย์ บุหงามงคล
Education
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Not specified
รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
Associated Medical Science
รศ.พญ. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์
Medicine
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน
Science
นางอังคณา ทองพูน
Humanities and Social Sciences
เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์
Medicine
รศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
Medicine
ดร. นพพล ไชยสน
Fine and Applied Arts
ผศ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ
Medicine
นางสาวสุภาวดี แย้มศรี
Associated Medical Science
รศ.ดร.ภญ. กนกวรรณ จารุกำจร
Pharmaceutical Sciences
นางสาวรักชนก ชำนาญมาก
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู
Agriculture
ผศ.ดร. นาท เสาวดี
Science
นางสาวกาญจนาพร พองพรหม
รศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
Engineering
ผศ. ดร. ดิน ประทุมวรรณ์
Science
นายธีรทัช ปลีกล่ำ
Education
นางสาวณัฐกานต์ ตันมิ่ง
Business Administration and Accountancy
นางสาวธนัชพร มุสิกา
Education
ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์
Medicine
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
Associated Medical Science
นางสาววิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน
Technology
นางจุฬาภรณ์ โสตะ
Nursing
ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง
Technology
อ.ดร. คณิน ซาเหลา
Medicine
นายปิยะพงษ์ สิมทอง
Associated Medical Science
นางสาวเพ็ญพิชชา เพียรยิ่ง
Education
นางสาวสุดารัตน์ จันทะเทพ
Education